onsdag 5. februar 2014

2013 - året då el-bilen slo gjennom

El-bil, her representert ved nye BMW i3
(Foto: M 93  CC-BY-SA)
2013 står att som det året el-bilen vart nesten vaksen og for alvor vart eit reelt alternativ til forbrenningsmotoren. Salsstatistikken viser at el-bilen konkurrerer heilt i toppen og Nissan Leaf var den tredje mest selde bilen i fjor. Tesla gjer det også godt, men topp-plassering i september pga. mange førehandsbestillingar, men den har også selt godt resten av året. Dessverre finn eg ikkje statistikk for nybilsal 2013 fordelt på modell. Opplysningskontoret for vegtrafikk, OFV AS, krev betalt abonnement for å gi tilgang til meir avanserte søk i databasen.

Dårleg statistikk!
Dessverre er det ikkje råd å finna oversikt over bilsalet fordelt på modell, eg finn det i alle fall ikkje. OFV tilbyr slike søk, men då må du teikna abonnement som kostar del. Dette er uhøyrt, denne typen statistikk burde liggja ope. Hei bilindustri, har de høyrt om opne data?

El-bil aukar relativt mestSamla for 2013 vart det selt 7882 el-bilar, noko som utgjer 5,5 % av alle nye bilar i fjor. Men salet av el-bilar auka sterkt i løpet av året slik at el-bilar utgjorde 11,2 % av alle nye bilar i desember. Tilgang på fleire modellar og generelt stor merksemd rundt el-bilar er hovudgrunnane. Den kraftige relative auken slår også ut på gjennomsnittsforbruket til nye bilar. I 2013 var gjennomsnittforbruket for nye bilar 115 g CO2/km, noko som er ein nedgang på 18 g samanlikna med året før.

El-bilen ser skikkeleg ut
Frå å vera rare bilar med tvilsom bruksnytte, har el-bilen vorte vaksen og me har fått modellar som ser ut som "normale" bilar. Nissan Leaf ser ut som ein vanleg bil (eg vil jo seia at den er like lite pen som ein ordinær Nissan eller Toyota), BMW har komme med den første bilmodellen konstruert frå grunnen av som el-bil (vel å merka frå ein av dei store produsentane) og Tesla har teke verda med storm med sin Tesla Model S som sprengjer gamle rammer for rekkevidde, i tillegg til at den er ein el-bil i luksusklassen.

Fordelane tek snart slutt
Dei mange fordelane el-bilane nyter, er sjølvsagt også ein viktig grunn til den store interessa. Det gjeld ikkje minst i Oslo. Sjekk denne lista med subsidiar og frynsegoder:

  • Fritak for eingangsavgift og meirverdiavgift
  • Gratis parkering på kommunale p-plassar
  • Gratis passering i alle landets bomstasjonar og fritak for rushtidsavgift
  • Fri tilgang til å køyra i kollektivfeltet
  • Årsavgifta er berre kr 415 kr (i 2013)
  • Gratis lading på dei fleste offentlege ladestasjonane 
  • 50% rabatt på firmabilskatt
  • Gratis transport av elbilen på riksvegferjer (men føraren må betala)
  • Statens regulativ gir eit ekstra tillegg (15 til 80 øre i 2013) i kilometergodtgjersle for el-bil

Med gratis bompassering, gratis parkering på tildelte plassar, billeg årsavgift og køyring i kollektivfeltet er det ikkje rart om el-bil er eit freistande alternativ til den vanlege bilen. Men dette kan ikkje halda fram; problema har alt meldt seg med kø i kollektivfelta. Det vil ikkje bli noka god sak for Frp å måtta innføra avgifter og restriksjonar på el-bilen, men det lyt nok til.

Kva med hybrid?
Elles er hybridbilen truleg det mest fornuftige valet, men sidan den ikkje nyt godt av nokon av dei generøse tiltaka for el-bilar, blir den for dyr for mange. Eit godt eksempel på at det beste er det godes fiende. Diskusjonen om kor miljøvennleg el-bilen eigentleg er, blir også stadig sterkare. I mange tilfelle er nok el-bilen bil nr. 2, eller til og med 3. Det blir også hevda at subsidiering av el-bil er ei subsidiering av dei som har mest frå før. Det er neppe dei med lågast inntekt som er typiske el-bilkjøparar.

Ingen kommentarer: