tirsdag 4. februar 2014

Jon Bing

Jon Bing på scenen - eit kjent syn
(Foto: Andre Eide CC-BY-SA)
Me skal alle døy, før eller seinare. For Jon Bing sin del vart det dessverre før. I ein alder av 69 år hadde han hatt mykje å gi oss av sin unike kunnskap om jus & IT, men slik skulle det ikkje bli.

Jus & IT
Fleire som kjende Jon Bing godt, har skrive langt og interessant om den spesielle posisjonen hans og det banebrytande arbeidet han gjorde i skjeringspunktet mellom faga jus og IT; det som skulle få namnet rettsinformatikk. Trass i nasjonal anerkjenning var han var meir kjend internasjonalt enn mange veit. Kollega av Jon Bing, Olav Torvund, har skrive dette etterordet.

SERI
Jon Bing bygde opp Senter for rettsinformatikk - SERI - eit sterkt fagmiljø der særleg personvern står sentralt. Det første arbeidet med personvern var då også hovudsaka som leia fram til etableringa av senteret. Det er interessant å tenkja på at feltet Jon Bing var pioner på, seinare har fått ein framståande posisjon og mange sterke stemmer i USA, t.d. Larry Lessig, Jonathan Zittrain og TimWu. Mange av desse er knytte til viktige institusjonar som Berkman Center for Internet and Society ved Harvard og Stanford Center for Internet and Society, senter som på sett og vis kan samanliknast med SERI.

Historieforteljaren
Eg hugsar best historieforteljaren Jon Bing. Han var ein mykje brukt foredragshaldar på grunn av kombinasjonen stor fagleg autoritet og glitrande historieforteljar. Det finst mange som har ein av desse eigenskapane, men ikkje så mange som har begge. Eg hugsar eit par av historiane hans, i alle fall delar av dei:

Code is Law
Jon Bing fortalde om innføring av ei ny lov om godtgjersle for soldatar i militæret. Eit av punkta var godtgjersle for avslutta militærteneste. Men det var siste samling før sommaren og mange lover skulle bankast gjennom, så i farten vart ikkje "avslutta førstegangsteneste" definert. Kven hadde rett på denne godtgjersla, var det dei som hadde fullført heile førstegangstenesta, dei som av ulike grunnar vart dimitterte etter halvferdig teneste, eller endå tidlegare? Programmerarane i Rikstrygdeverket fekk problemet i fanget og som praktiske menneske bestemde dei seg for at avtent verneplikt på 14 dagar eller meir, ga rett til utbetaling. Eit glitrande eksempel på Larry Lessigs "Code is Law".

Om datakvalitet
Det andre eksempelet handlar om datakvalitet, eller mangel på slik. Det svenske forsvaret kalla inn personar til verneplikt. 30 døde personar vart kalla inn - og 9 av dei møtte fram! (Tala er usikre, men poenget er klart).

Jon Bing har publisert mykje. Eg vil til slutt trekkja fram boka "Internet Governance - Infrastructure and Institutions" som han redigerte saman med Lee A. Bygrave.

Ingen kommentarer: