fredag 15. september 2006

Hagis og VIPS

Snartur til Gardermoen i dag berre for ein halv times presentasjon. Men heile dagen går med! Det er i grunnen heilt vanvittig.

Overskrifta treng litt meir forklaring: Hagis er ei nett-teneste for frukt- og bærdyrkarar og vart etablert av Vestlandsforsking, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Planteforsk Njøs (no Bioforsk Njøs og snart Exit Njøs?) i 1998. Tenesta var revolusjonerande på si tid, med automatisk varsling av sjukdom i eple (hovudproblemet skurv). Data vart henta frå aut. verstasjonar utplasserte på dei viktigaste plassane i fylket og gjennom ei kvalitetssikring og verifisering omgjort til varsel som vart vist på nettsida www.hagis.no ("Look! No hands!"). Figuren over viser prinsippet (klikk for å få eit større bilete).

Eit par år seinare kom Planteforsk sentralt (no Bioforsk) på bana med varslingssystemet VIPS (www.vips-landbruk.no). Sidan den tid har me prøvt å få i stand eit samarbeid slik at Hagis kan gå inn som ein naturleg del av VIPS-portalen, til beste for begge partar. VIPS tek seg av det dei er best på: innsamling av data, kvalitetssikring av desse og modellar for utrekning av ulike skadegjerarar. Hagis tek seg av det fagspesifikke (frukt & bær) og syter for nærleiken til brukarane. Trass alt bør du vera nokså nær frukthagen/bærfeltet når du gir råd, og me trur på ei teneste som også blir driven nær brukarane.

Men som i så mange andre samanhengar strandar det på økonomi. Mange millionar har gått med til utviklinga av VIPS og fleire står for tur. Hagis på den andre sida blir halden vedlike for knappar og glansbilete - trass i dette er tenesta framleis høgst levande.

Innlegget på Gardermoen var eit nytt forsøk på å få i stand eit samarbeid mellom VIPS og Hagis som kan gi økonomisk drahjelp til Hagis og samstundes gjera VIPS til ei betre teneste. Modellen kan bli ein pilot for andre liknande integrasjonar på andre fagområde.

Tida får visa om me til slutt lukkast...

Ingen kommentarer: