fredag 30. januar 2009

Internet Governance, dag 2

Nett-nøytralitet (paneldebatt)

Kva er nett-nøytralitet? Introduksjon ved Frode Sørensen, Post- og Teletilsynet
Kort svar: All Internett-trafikk skal behandlast likt! ("All packets are equal!" [... but some packets are more equal than others...])

Og så blir spørsmålet: kor likt?

Overordna mål: Internett som ein open og ikkje-diskrimerande plattform for alle typar kommunikasjon og innhald.

EU: Så lenge mål/termer er transparente, er det nett-nøytralt
PTT meiner ein må gå lenger og sjå på sjølve nettverket for å avgjera om trafikken blir behandla nøytralt.

PTT er i sluttfasen av eit arbeid som skal munna ut i retningslinjer for nett-nøytralitet:

1. Førehandsdefinert kapasitet (Predefined capacity)
Alle brukarar skal ha tilgang til Internett-tilgang med førehandsdefinert kapasitet og kvalitet.
Spesielle problemstillingar: "Walled garden" (meir om dette seinare..)

2. Fri tilgang

Senda og motta innhald etter eige val. Bruka tenester etter eige val. Bruk av maskin- og programvare etter eige val, så lenge det ikkje skadar nettet.

3. Ikkje-diskriminering
Brukarane skal kunna senda og motta innhald utan diskriminering på noko vis.
Internett har likevel aldri vore heilt nøytralt. Brukarar og tilbydarar med høg kapasitet vil ha fordeler framfor brukarar med mindre kapasitet. Det er også skilnad på krav til kvalitet og kapasitetskrav; IP-tlf. har t.d. større krav for å vera ei god nok teneste enn t.d. epost.

Panel-debatt
Gisle Hannemyr (UiO), Frode Sørensen (PTT), Harald Alvestrand (Google Norge), Håkon Wium-Lie (Opera), Larry Solum (Univ. of Illinois), Haakon Flage Bratsberg (Telenor), Dag Wigum (Schibsted)

HA: Kven hadde høyrt om Facebook, YouTube og Twitter i jan. 2007, av forsamlinga? (veldig få). Kven trengde desse selskapa å spørja om lov til å starta opp? Ingen, bortsett frå dataleverandør og ISP. Det er det nett-nøytralitet handlar om; om du må spørja om lov til å levera ei teneste.

Nett-nøytralitet må utvidast frå å handla om pakkar, til å handla om identitet. Identitet handlar om kontroll. Nøytralitet handlar om å sleppa å spørja om lov.

LS: I USA har det endra seg mykje berre den siste tida, ikkje minst pga. Obama. Obama er veldig klar i støtta til nett-nøytralitet. Nytt FCC-leiarskap ser også ut til å bli klare tilhengjarar av nett-nøytralitet. Google har nyleg lansert eit nytt knippe verktøy, Measurements Labs, som m.a. gjer brukarane i stand til å kontrollera nett-nøytralitet (at dei får det dei har betalt for). [M-labs kan sjåast på som kraftig utvida versjonar av dagens ulike nett-speedometer].

To ulike debattar i USA om nett-nøytralitet:
1. Kortsiktig perspektiv: Er nett-nøytralitet eigentleg bra for brukarane?
2. Langsiktig perspektiv: Nett-nøytralitet og innovasjonsevne og -mulegheit

HFB: Dagens reguleringsregime er tilstrekkeleg. Lurer på om nett-nøytralitet er ei verkemiddel eller eit mål i seg sjølv? Det er ein tendens til det siste, meiner han.

HWL: Internett er ei velsigning for samfunnet. Men stolar eigentleg ikkje på telekom-selskapa som forvaltarar av denne velsigninga, "dei er ute etter meg og sel meg vidare til andre selskap [roaming]". Viss det i det heile skal diskriminerast, kan ein vurdera å bruka ein vektor som bruka standardar som målestokk. Eksempelvis ville det vore uheldig om Skype fekk monopol-liknande tilstand med sin lukka protokoll. I slike tilfelle kunne ein vurdert diskriminering for å få opna opp.

GH: Nett-nøytralitet er viktig, det er berre å sjå på den enorme utviklinga og innovasjonstakten som har vore og er på Internett. "If it's not broken, don't fix it".
Nemner Yochai Benchler si bok "The Wealth of Networks" som eit viktig bidrag til saka om nett-nøytralitet. I Europa har diskusjonen på den andre sida dreia seg mest om økonomi. Kven skal betala for den høge kapasiteten nye tenester basert på video krev? Spørsmålet er reelt og "fair enough". Personleg tykkjer han at diskusjonen bør dreiast i politisk retning.

Nettverks-eksternalitet er ein viktig del av denne diskusjonen (men ein litt annan diskusjon).
Likte veldig godt utsagnet til Frode Sørensen om "all packets are equal", men han burde ha stoppa der! Prinsippet om "predefined capacity and quality" er berre tull! Det handlar berre om å behandla alle pakkar likt, og dei andre punkta i PTTs tilrådingar bør sløyfast.

DW: Mediaselskap elskar "walled gardens", så kvifor er då Schibstedt sterkt for nett-nøytralitet? Walled gardens kjem og går og vil verka uheldig på utviklinga. Bør utvida spørsmålet til Alvestrand om kven ein må spørja om lov, til også å spørja "kor mykje må ein betala for å få levera tenester"?

Spørsmål frå salen:
Det viktige er differensiering på bakgrunn av kommersielle grunnar. Alle pakkar er ikkje like, nokre pakkar (kontrollpakkar osv.) er faktisk viktigare enn andre.

GH: Det er rett at alle pakkar ikkje er like, "eg var litt for tabloid i beskrivelsen". Men meiner framleis at PTT blandar politiske argument med andre argument.

Korleis skal kostnadene og inntekter delast? Det er det store spørsmålet når det gjeld nett-nøytralitet

GH: Meiner det ikkje bør trekkast inn i debatten, for uansett er det kundane som får rekninga.
DW: Er så lei av spørsmålet! Må sjå på heile biletet og ikkje berre på distribusjonen, det blir altfor snevert. Schibstedt har brukt massevis av pengar


Korleis kan verktøy som M-labs hjelpa brukarane til å kontrollera nett-nøytralitet?

GH: Verktøy som M-labs og generelt betre informasjon til sluttbrukarane er bra.

Bør spørsmålet om nett-nøytralitet heller gjerast til eit spørsmål om innovasjon og innovasjonssystem?

FS: Paneldebatten viser at det er ideologiske skilnader i synet på nett-nøytralitet og det er proteksjonistiske (kommersielle?) skilnader. PTT prøver å balansera desse retningane i retningslinjene som vil bli publiserte snart. Nett-nøytralitet og kvalitet på tenester (QoS) er tett samanvevd.

Willy Jensen, PTT: Liknande debatt på konferanse i København i fjor og den konkluderte med at "debatten om nett-nøytralitet" er over!". Denne debatten kjem sikkert til å konkludera liknande. Nokre få (gjenstridige telekom-selskap) vil sjølvsagt stå hardt på kravet om at nett-trafikk må prioriterast og at innhaldsleverandørane må betala for å senda, men i det store og heile er diskusjonen avslutta. Detaljane står att, og sjølvsagt ligg djevelen i detaljane.

HWL: Dagens konkurranselovgiving er ikkje nok, Opera veit alt om dette etter tiår med kamp.

GH: PTT blandar forbrukarinteresser (bundling) med nett-nøytralitet i sine retningslinjer.
Til spørsmålet om prisen på infrastruktur, nett-tilgang, er svaret at den har gått ned i same takt som annan maskinvare. Trusselen om at nettet bryt saman pga. video-bruken er feil, om eit par år kan ein lasta ned høgdefinisjons media raskare enn ein klarer å sjå på det.

Avsluttande kommentarar:
HA: Til spørsmålet om Internett II: Nei takk, eg har alt Internett og det fungerer mykje betre

DW: Nett-nøytralitet

HB: NIX-saka handla om andre ting i tillegg til nett-nøytralitet. Men viktig å vita kva me meiner med nett-nøytralitet. Dersom det betyr eit ope nett, så er Telenor positive til deg.

HWL: Trur ikkje ein treng bekymra seg over innovasjonstakten på nettet.

LS: Er redd offentlege diskusjonar om nett-nøytralitet som skjuler andre agendaer osv.

FS: Er takksam for innspela (særleg frå GH). Retningslinjene inneheld ikkje ein definisjon av nett-nøytralitet, men nokre forslag til korleis det kan handterast. Så lenge dette er eit spørsmål, må ein også handtera det.

GH: Trur konseptet nett-nøytralitet er viktig. Men særleg dersom ein kan dreia det i retning av politisk innhald, og ikkje økonomi. Men skal det vera nyttig, må det definerast skikkeleg. Det er ein tendens til å kasta litt for mykje inn i debatten som eigentleg ikkje handlar om nett-nøytralitet. NIX-saka handlar ikkje om nett-nøytralitet, slik PTT har konkludert. Det var Telenors klønete handtering av saka som gjorde at dette vart ein stor diskusjon.

Viss diskusjonen om nett-nøytralitet er over, kva vart så resultatet? (til Willy Jensens påstand)
Spørsmålet vart hengjande i løfta, for med det var paneldebatten over og konferansen over for min del.

Mine inntrykk av diskusjonen: Ein viktig diskusjon, men vanskeleg sidan begrepet nett-nøytralitet ikkje vart skikkeleg definert og kvar og ein diskuterte ut frå sin definisjon. PTT gjorte eit godt forsøk på å definera begrepet i innleiinga til debatten, men påstod likevel seinare at dei ikkje hadde nokon definisjon (??). Retningslinjene frå PTT vil likevel bli interessante å studera når dei blir lagde fram om kort tid.

torsdag 29. januar 2009

Internet Governance (1. dag)

"Internet Governance at the Crossroads" er tittelen på seminaret som blir halde i dag (29. jan.) og i morgon på Litteraturhuset. Eg prøver å samanfatta det viktigaste frå seminaret her.

Lee Bygrave, UiO, opna seminaret og fortalde litt om bakgrunnen for konferansen. Konferansen er eit resultat av eit arbeid finansiert av Uninett NORID og fell saman med lanseringa av boka "Internet Governanse - Infrastructure and Institutions" av Bygrave sjølv og Jon Bing. Boka er ei samanfatting av arbeidet i prosjektet og er tenkt som ei innføringsbok i Internett-styring, mest retta mot studentar.

I boka blir det gitt to definisjonar på Internet Governance:

Eva Hildrum, dep.råd i Samferdsledep.:
Viktig å halda nettet ope og eit verkemiddel er å skilja styring og kontroll av nettverket (infrastruktur) og innhald. Viktig å halda på dynamikken i nettet og ivareta den opprinnelege filosofien om minst muleg regulering og styring, men det må også balanserast mot andre krav.

Nettverks-nøytralitet: Støttar EU-kommisjonen sitt syn, men har kommentert at det kan vera meir substansielt.

Ho gratulerte elles Post- og Teletilsynet med 3. plassen i "EM for Telekom-tilsyn"!

Keynote: Internet Governance at a New or Old Crossroads?
Alejandro Pisanty, National University of Mexico, tidl. medlem av ICANN Board of Directors

Kvifor "Crossroads"? Kanskje heller "Roundabout". Spørsmålet har dukka opp med jamne mellomrom dei siste 10-15 åra. Saknar engasjement frå akademika, burde vore mykje meir forsking på dette området. Forskarane har sove her!

Tradisjonelt ei heuristisk tilnærming til Internett-utviklinga: Problemløysing, særleg tydeleg i IETF sitt arbeid. Men Internet Governance er noko meir enn problemløysing. Offentlege myndigheiter (Government) har ei spesiell rolle i IG fordi dei har makt og mynde til å iverksetja og utføra tiltak andre ikkje har. Men myndigheitene må også overlata delar av nett-utviklinga til andre (".. to mess up").

Anti-phishing Working Group eit eksempel på god, heuristisk tilnærming til eit spesifikt Internett-problem. Samarbeid mellom mange aktørar, private og offentlege, og det har vist seg å fungera godt. Serverar identifiserte som avsendarar av phishing, blir stengde i løpet av eit par timar.

Manglar eit teoretisk fundament for IG, hittil basert på empiri. Principal/Agent Theory er ein teori som kan tenkjast brukt som fundament for IG.

Stor usikkerheit om kva Internett-politikk den nye demokratiske leiinga i USA legg opp til. Vil dei støtta seg på den gamle demokrat-linja, eller vil dei leggja opp til ein endra politikk? Den nye administrasjonen kan få stor betydning for styringa av Internet.

Kva skjer med ICANN (sp.m frå salen): Prosessen med oppretting av nye toppnivå-domene (TLD) vil visa om og korleis ICANN kan handtera denne type vanskelege saker.

Det heng framleis att i tenkinga at denne type problemstillingar er interne USA-saker, medan det faktisk er globale problemstillingar.

Er det heller ein politisk modell enn teoretisk modell som manglar for IG?

Internet governance and electronic communications regulation
Ian Walden, prof. ved Queen Mary Univ. of London

Konvergens skal forenkla ting, men reguleringsmessig blir det meir komplisert.

Internasjonal regulering av telekommunikasjon: ITU og WTO
Europeisk lovgiving (EU): 5 direktiv, 2 reguleringar ++

Skilje mellom tenester:
Transport-tenester (Carriage services)
Innhald (Content services)
Skiljet mellom nettverk (transport) og innhald blir stadig meir utviska og gjer det vanskelegare å oppretthalda eit skilje også reguleringsmessig.

"Nettverk av nettverk " er ikkje likeverdige. Det er t.d. svært få tilbydarar av backbone-nett (5 stk.), noko som krev streng regulering for å unngå monopoldanning (eksempel: MCI-oppkjøp).

Nettverksnøytralitet: Ikkje-diskriminering (tilbydarnivå) og gjennomsiktig (sluttbrukarnivå).
[Sidekommentar til breibandutbygging: BBCs iPlayer (video-on-demand, opptak av alle BBC-program dei siste 7 dagane) har vorte utruleg populær]

Internett-tilbydarar sit på viktig informasjon om abonnentane og bruken av denne skapar utfordringar. Eit eksempel på eit vellykka initiativ er Cybercrime Convention (2001), men den hadde ikkje vorte vellykka om ikkje det var lett å få ut informasjon frå ISP-ar. Trafikkmønsteret til kundane er også viktig informasjon som mange vil vera interesserte i.

Internet Watch Foundation: Eit vellykka initiativ som utfører kontroll på to måtar; stenging av nettstader og filtrering. Men filtreringa skaper sjølvsagt nye utfordringar (ref. Wikipedia og "Virgin Killers"). Og sjølvsagt: Kvifor stoppa med barneporno, det er mange andre gode saker å kasta seg over..

Spørsmål:
Tradisjonelt har Internett vore styrt etter "styring utan styring" (sjølvregulering), ein heilt annan modell enn den myndigheitene står for. Kva er utviklinga no?

Trur sjølvregulering er på veg ut, den politiske trenden er at myndigheitene ønskjer sterkare inngrep og regulering (gjeld for UK). Mindre sjølvregulering og meir co-regulering.

Er telekom-lovgiving og regulering (ITU m.m.) ein del av IG?
Ja, absolutt, men det har vore altfor lite fokus på det. Telekomselskapa seier at dei regulerer "berre transporten", men den er ikkje muleg å skilja frå innhaldet. Og Telekomselskapa arbeider seg stadig høgre i teneste-kjeda.

Private-public partnership in the Internet world
Ørnulf Storm, Post- og teletilsynet og Hilde Tunem, Uninett/NORID

Regulering og administrasjon av .no-domenet (Frameworks of a TLD).

1. Framework function (lagar rammeverket)
2. Operative function (utførande del)
3. Supervisory function (kontrollerande og rådgivande funksjon)

Desse funksjonane blir ivaretekne av ulike aktørar (departement, Storting, tilsyn, NORID).

Uninett Norid AS, dotterselskap av Uninett AS som er eigd av Kunnskapsdep.
- sekretariat for det norske Internett-samfunnet
- juridisk ansvarleg for domenenamn-politikken for .no
- administrering av .no-domenet (inkl. sekretariat for klagehandtering)

Paneldebatt: Liberalization of the domain name space
Introduksjon til ny gTLD-prosess (Chuck Gomes, Verisign - og medl. av ICANN) [gTLD = generic Top Level Domain]:

1998: US Dep. of Commerce White Paper uttrykte misnøye med adm. av Internett-namn og -adresser, forslag om ny organisering av dette arbeidet. Forslag om å privatisera dette arbeidet (privatisering på amerikansk, dvs. flytta det ut av dep.adm.). Flytta mykje av arbeidet ut til registrar-nivå, ikkje på registry-nivå.

ICANN oppretta i 1998.
- skilje av register- og registrarfunksjonar
- oppretting av Domain Name Supporting Organization (DNSO), no Generic Names Supp. Org (GNSO)

I 2000 - 2002 vart 7 nye toppnivå-domene oppretta (.aero .biz .coop .info .museum .name .pro)
2003: Nye gTLD (.asia .cat .jobs .mobi .post .tel .travel)
2005-2007: Utforming av ny policy (Policy Development Process) av GNSO
2008: ICANN godkjende GNSO-tilrådinga (hovudprinsipp gjennomsiktig, objektive og rettferdige).

Inntrykk frå første dag: Interessant tema, men mykje ord! Litt vanskeleg å trengja gjennom og få klart fram kva som er tilstanden når det gjeld styring av Internett. Kven styrer kva, og kva politiske motsetningar er dei viktigaste? Ein del av dette vart kanskje svart på i den siste plenumsdebatten om globalisering av IG, men den fekk eg dessverre ikkje med meg.

tirsdag 27. januar 2009

You're KIDding!

Bro og Tunnelselskapet AS kjem høgt i klassen mest idiotiske KID-nr:
320048010171800000008546

24 siffer! Då burde dei vel klara å identifisera innbetalinga. Dei tek truleg høgde for verdas innbyggjarar som kundar, og endå har dei mykje å gå på.

Men dette skuldast tankeløyse og slappheit. Det går fint an å klara seg med eit KID-nr på 5-7 siffer, og enkelte er flinke til å ta omsyn til det. Dette er eit eksempel på manglande brukarorientering.

Eg må ta med eit innlegg frå debattforumet til NRK - Forbrukarinspektørane, det tek på alle måtar kaka (det er eit svar på innlegget som kjem først i sitatet):

Opprinnelig skrevet av Ung Herre:
>Bare gjør som jeg gjør. Tar en penn, markerer og tar 2 og 2
>nummer om gangen.
>En enkel løsning på et særdeles lite problem.

Jeg har en enda bedre løsning;
Jeg tar 25 ark som jeg nummererer med sidetall. Deretter farger jeg dem i forskjellige farger. Så tar jeg et nytt ark hvor jeg skriver tallene fra 1 til 25 (ett pr. linje) og hvilke farger disse samsvarer med.

Deretter tar jeg blanketten med kid-nummeret, og klipper forsiktig vekk ett og ett nummer, fra venstre mot høyre, etterhvert som jeg limer nummeret (ett-og-ett) på de fargede arkende (husk å starte med ark 1, osv.)
Når dette er gjort ferdig, så har jeg et idiotsikkert system:
Jeg tar ark1, skriver inn det første kid-nummeret på tastaturet, dobbeltsjekker at arkets farge er riktig, mot oversikten på det siste arket, og gjentar så prosedyren 25 ganger.
Tilslutt sjekker jeg en siste gang mot oversiktsarket.
Det går så greit så, og helt idiotsikkert, som sagt.

Noen som har lurt på hvorfor en bruker datamaskiner? Og tenkt enda lengre; hvordan en datamaskin kan løse enkle oppgaver?

Løsningen min er i.h.t. standard fra Norske Skog.

no-kid-ing.

Tiltredes!

torsdag 22. januar 2009

Change has come - to WhiteHouse.gov!

Obamas lovnad om change er tydeleg alt frå første dag. Samtidig med at han avla eiden på Capitol Hill, vart dei gamle sidene til Det kvite huset bytta ut med nye, Change-sider henta frå Obama-kampanjen. Det er m.a. O'Reilly Radar som melder dette.

NRKbeta refererer Jason Kottke som har sett litt på baksida av dei nye sidene, og det er Change også der. Dei gamle White House-sidene hadde ei robot.txt-fil med drøssevis av stengde (eller i alle fall forsøksvis stengde) sider - i alt 2400 linjer av typen:

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /search
Disallow: /query.html
Disallow: /omb/search
Disallow: /omb/query.html
Disallow: /expectmore/search
Disallow: /expectmore/query.html
Disallow: /results/search
Disallow: /results/query.html

Dei nye sidene har følgjande robot.txt-fil:

User-agent: *
Disallow: /includes/

Tilfeldig? Neppe!

Robot.txt er den fila som fortel søkerobotane kva dei har lov til å indeksera og kva dei skal halda seg unna.

Oppdatering:

Eit viktig tillegg som Mats Taraldsvik har kommentert på NRKbeta er at lisensformuleringane og -regimet også er endra på WhiteHouse.gov. Dei er overførte frå Change.gov som etter oppfordring frå Larry Lessig endra lisensieringa frå den tradisjonelle "All rights reserved" til Creative Common-lisensen CC-BY, den mest liberale CC-lisensen. Som Larry Lessig påpeikte til Obama-kampanjen:

Instead of the question being “why should we license this content under a free license?” it should be “why should we NOT license this content under a free license?“. Of course, this change in approach is a mindset change. It requires participants to adjust their expectations of the norm to be a Free Culture society as opposed to a restricted society.

onsdag 14. januar 2009

Web-standardar

I forrige innlegg nemnde eg både Microsofts IE og Firefox, men den som har vore best på web-standardar er vår eigen Opera. Tidsskriftet .net (ikkje knytt til Microsoft-teknologien med same namn) har i desemberutgåva for 2008 eit intervju med Chris Mills i Opera.

Saman med andre har han utvikla Opera Web Standards Curriculum (Opera WSC), eit 40-tals artiklar som gir nybegynnarar ein solid start. Det er Creative Commons-lisensiert og fritt å distribuera. Dei prøver særleg å få undervisningsinstitusjonar til å ta det i bruk fordi det er viktig å læra seg å bruka standardar frå starten av.

Chris Mills samarbeider også med The Web Standards Project (WaSP) og dei to prosjekta ser ut til å utfylla kvarandre godt. Han ser for seg to viktige grupper dei må prøva å nå i tillegg til studentar: web-utviklarar som brukar utdatert og/eller proprietær teknologi og hobby-utviklarar.

tirsdag 13. januar 2009

Designing with Web Standards

Då Jeffrey Zeldman starta Web Standards-initiativet (Web Standards Project - WaSP) i 1998, var det på ingen måte opplagt å halda seg til web-standardar. Initiativet vart starta som ein grasrot-bevegelse for å misjonera bruken av standardar i web-design. 10 år seinare har veldig mykje endra seg, og for seriøse utviklarar og designerar er bruken av standardar i web-utvikling opplagt. Likevel ser me mykje slurv og kode som bryt med standardar og beste praksis.

Zeldman har vore, og er, ein av dei fremste advokatane for å følgja web-standardar i utvikling av nettsider. Han starta også tidsskriftet/nettstaden A List Apart fordi han meinte det var mykje som mangla i den tidas web design-ressursar. ALA er framleis ein av dei viktigaste ressursane for web-design i utvida forstand. For nokre år sidan starta Zeldman også konferanseserien An Event Apart.

Jeffrey Zeldman har også skrive boka Designing With Web Standards som kom i første utgåve i 2003 og andre utgåve i 2007. Det er ei obligatorisk bok for alle som driv web-utvikling. Zeldman er pådrivar for rett bruk av xhtml og css og var tidleg ute med å gå bort frå bruk av tabellar til layout og heller bruka css. Boka er spekka med praktiske eksempel.

Arbeidet med The Web Standards Project starta som sagt i 1998. Det var på 4.0-stadiet av Netscape og Explorer og det mest inkompatible nettlesar-tidspunktet i historien så langt. Det var med andre ord eit veldig viktig tiltak i akkurat rett tid.

Framleis er det skilnad på nettlesarane og IE har vore den som notorisk har brote standardar og tilrådingar og gjort ting på eigen måte. Også Microsoft har innsett at dette har vore feil strategi, dei ser no at dei må slita med tidlegare feil i lange tider. Framleis er IE 6.0 like mykje i bruk som FireFox, og Microsoft må halda fram med å ri to hestar, standard-hesten og laushesten, i mange år før dei kjem i rute.

Av dei mange interessante fenomena Zeldman tek opp i boka, er det han kallar classitis og divitis; altså hyperaktiv og feilaktig bruk av class- og div-elementa. I korte trekk går tilrådingane ut på at me ikkje må oppretta ein klasse for eit kvart element som krev ein spesiell behandling. Då blir bruken av class "the Measles of Markup" for å sitera Zeldman.

mandag 12. januar 2009

Kart-bom

Kommunane i Sogn og Fjordane har til liks med andre kommunar i landet investert store summar i kartløysingar. Mykje av det er bortkasta. For fylket sin del er kartløysingane samla i kartportalar for Sogn og Nordfjord, og det store problemet er mangel på brukarvennlegheit og kontekst. Les resten av innlegget på Vestforsk-bloggen.

torsdag 8. januar 2009

Europeana

Det er det nye namnet til Digital Libraries som EU introduserte for nokre år sidan. Europeana er eit prestisjeprosjekt som er ein viktig del av IKT-strategien i2010, ein oppfølgjar til tidlegare eEurope-planar. Europeana skal tilby tilgang til den europeiske kulturarven gjennom oversikt over digital representasjon av arkiv-, bibliotek- og museumsmateriale.

Eitt av mange prosjekt som støttar opp om arbeidet, er EuropeanaLocal. Her er det partnarar frå 27 land og ABM Utvikling er norsk representant og sentrale i prosjektet. Det er også Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (del av Sogn og Fjordane fylkeskommune). Dei arbeider tett med ABM Utvikling og skal stå for mykje av det praktiske arbeidet. Eg er beden om å sitja i ei referansegruppe og den hadde sitt første møte i dag.

Prosjektet har som mål å levera minst 5 mill. digitale objekt til Europeana i løpet av 2010. Men partnarane har rekna ut at potensialet er minst 20 mill. Eitt av spørsmåla som vart drøfta i dag, var begrepet digitale objekt og om metadata i seg sjølv også bør omfattast; altså dei tilfella der det berre eksisterer metadata om det fysiske objektet. Det vil gjelda det meste av biblioteksektoren, men også museumsdelen om ein ikkje reknar bilete av objektet for eit digitalt objekt.

Eit paradoks som vart trekt fram på møtet, var at Europeana ser ut til å løysa eit problem som har vore uløyst her i landet så langt: eit felles (søke-)grensesnitt for arkiv-, bibliotek- og museumsdata!

lørdag 3. januar 2009

Morphine

Første sesong av Sopranos låg under juletreet denne jula, ei gåve frå barna. Kanskje litt urovekkjande akkurat det, men eg vel å sjå positivt på det :-)

Mykje har vore sagt om Sopranos og den har fått velfortent skryt - det er avgjort ein bra serie. Eg har også sett mange episodar, men ikkje dei første sesongane.

Det som slår meg mest etter å ha sett dei fleste episodane av første sesong, er kvaliteten på musikken som er valt ut. Det er heilt tydeleg at musikken er ein viktig del av serien, og dei som står bak serien har eit nært forhold til musikk. Det er særleg avslutningsmelodien i kvar episode som er særmerkt. Dei ulike avslutningsmelodiane er då også samla i dei to CD-ane "The Sopranos: Music From the HBO Original Series" og "Peppers and Eggs" (dobbel).

Opningslåta "Woke Up This Morning" er jo vorten ein klassikar - ein heilt spesiell tøff låt av Alabama 3 (som trass den veldig amerikanske "sounden" er britiske). Sjølv har eg festa meg ved Morphine, eit amerikansk band som også står for ein spesiell og tøff musikk - rock blanda med litt jazzelement. Låten "Buena" avsluttar ein av Sopranos-episodane - stort tøffare enn dette blir det ikkje. Kjøp CD-en, eller betre: last den ned, som eg nettopp gjorde..