fredag 27. november 2015

Beyond Bitcoin - NOKOBIT 2015

Ålesund sett frå byfjellet Aksla
Denne veka vart NOKOBIT 2015 arrangert i Ålesund, med Høgskulen i Ålesund (snart del av NTNU) som vertskap. NOKOBIT står for Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT og er ein av to norske vitskaplege konferansar for IKT. Den andre er NIK - Norsk informatikk-konferanse og dei to har vore samlokaliserte frå 1999. NOKOBIT starta i 1993 medan NIK starta i 1988. Skilnaden på dei to konferansane er at NOKOBIT har ei meir samfunnsfagleg tilnærming medan NIK er meir "hardcore" IT.

40 bidrag, 26 godkjende
Årets NOKOBIT fekk inn 40 artiklar til vurdering og 26 av dei vart godkjende for presentasjon på konferansen og publisering i Bibsys Open Journal. I desse tala er også 10 artiklar (6 godkjende) til "underkonferansen" UDIT - Utdanning og didaktikk i IT-fag. Alle godkjende artiklar er tilgjengelege på nettet sidan det er open access publisering.

Beyond Bitcoin
Sjølv leverte eg artikkelen "Beyond Bitcoin - Public Sector Innovation Using the Blockchain Technology". Artikkelen er eit forsøk på å visa at Bitcoin kan ha eit stort potensial også i offentleg sektor. Presentasjonen av artikkelen finst i slutten av dette innlegget.

Propellar er ein viktig del av det Rolls-Royce produserer
Fin form
NOKOBIT er ein fin konferanse av fleire grunnar. For det første er forma fin, med ca. 18 min. til presentasjon av artikkelen, 7 min. til oppnemnd diskutant og dei siste 5 minuttane til spørsmål frå salen. Særleg ordninga med oppnemnd diskutant er god, for då får ein meir gjennomtenkte kommentarar og spørsmål. Det kan vera kritiske spørsmål, men det heile føregår i ein vennleg atmosfære.

NOKOBIT krev heller ikkje opphavsrett til artiklane slik at det er lettare å arbeida vidare med dei med tanke på publisering i andre kanalar (andre konferansar og/eller i tidsskrift). Artiklane har stort sett vore tilgjengelege på nettet, og når dei no blir publiserte som open access, er dei sjølvsagt tilgjengelege på nettet.

Første byggjetrinn av Norsk maritimt kompetansesenter (NMK)
(Foto: Norsk maritimt kompetansesenter)

Norsk maritimt kompetansesenter (NMK)
Med Høgskulen i Ålesund som vertskap var det naturleg at det maritime stod på dagsorden. Tysdag kveld var det omvising i NMK, og det dei har fått til der er berre imponerande. Viss du har sjansen til det, bør du ta deg eit besøk. Senteret har mange besøkande; siste året var det over 30 000 innom.

Det er eit høgteknologisk senter med ei mengd simulatorar. Det "lukta" oljepengar lang veg, og det er klart oljeindustrien har vore viktig for oppbygging og drift av senteret, i lag med maritime krefter. Senteret har også ekportert teknologien til fleire andre stader i verda og dei er veldig internasjonalt orienterte. Og dei driftige sunnmøringane har ikkje tenkt å stoppa med dette. Byggjetrinn to er i gang, ei utviding med 15.000 m2 til ein pris av ein halv milliard kroner.

V12-motor på 57,2 l (!) og 1770 hk
(det er 4,76 liter pr. sylindar..)
Besøket på senteret omfatta også Rolls-Royce som har Rolls-Royce Training and Technology Center ved NMK. Her var det meir tradisjonelt skipsutstyr som propellar, motorar, anker-handtering m.m. Imponerande det også, men meir på det mekaniske området enn det digitale.fredag 20. november 2015

Oslo Bitcoin Meetup 20.11.15


Etter ei stund i dvale har Stein Håvard Ludvigsen drege i gang att aktiviteten i Oslo Bitcoin Meetup og på kveldens møte på Ophelia Bar & Club var det 30-40 interesserte deltakarar. Det er framleis eit stykke att til "all time high" i juni 2014, då eg sist var innom denne gruppa. Den gangen var det rundt 100 deltakarar! Men det er positivt at aktiviteten aukar og at stadig fleire deltek.

Bitcoin og blålys
Kveldens program starta med Anders Relling frå Kripos som snakka om "Bitcoin og blålys". Han fortalde om ulike utfordringar med Bitcoin, og også om brukarproblema som av og til resulterte i at kriminelle kompromitterte seg (sende frå seg den private nøkkelen for eksempel..). Politiet ser ikkje på Bitcoin som eit stort problem i dag; vanlege kontantar er "langt verre". Men dei ønskjer å setja seg meir inn i teknologien og ønskjer også å få hjelp frå Bitcoin-samfunnet der dei ser det er mykje kompetanse.

Anders klarte å provosera forsamlinga nok til at det vart mykje og god diskusjon. Det er veldig bra at politiet stiller på ein slik arena og inviterer til dialog, og diskusjonen viste at det er eit stort behov for denne type møte og at det er fleire tema som bør takast opp att i større breidde. Eg kan berre nemna personvern-problematikken og skilnaden mellom anonymitet og sikkerheit som eit par av dei. Det er bra å sjå at politiet har slike som Anders, som klarer å ha eit balansert syn på teknologien trass alt.

Bankane på glid
Neste ut var Terje Sletbak frå Bankenes Standardiseringskontor (BSK). Han fortalde først om kva BSK sitt arbeidsområde og så om eit initiativ dei har sett i gang for å auka kompetansen i finansnæringa på den nye teknologien Bitcoin. Han var ganske klar på at dette er ein teknologi bankane må ta på alvor, på same tida som han på linje med dei fleste andre i finanssektoren framheva blokk-kjeda som det interessante og bitcoin-valutaen som den brysame. Dette skapte naturleg nok diskusjon. Det positive er at BSK har teke eit initiativ til å løfta finans-Norge ut av teknologi-dvalen. Det er på høg tid norske miljø engasjerer seg i denne teknologien. Me risikerer elles Nokia-effekten: Me har verdas beste betalingssystem, så kvifor skal me bry oss om den nye teknologien?

Bitcoin-utdanning
Til slutt orienterte eg litt om kurs-mulegheiter innan Bitcoin. Du kan ikkje læra om Bitcoin på norske lærestader, dessverre. Du må oppsøkja utanlandske lærestader og nettbaserte kurs. Det finst nokre av dei, men ikkje veldig mange. I Sogn og Fjordane er me no i gang med eit prosjekt for å få til ei næringsretta IT-utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dersom den utdanninga blir ein realitet, kan eg nærmast garantera at Bitcoin(-teknologi) står på studieplanen!

Her er presentasjonen:torsdag 12. november 2015

Sparebankane og Bitcoin - ei interessant kopling

Utsikt frå Solstrand Hotel og Bad
Foto: Linda H. Knudsen (CC BY-NC-ND 2.0)
Vestnorsk sparebanklag er ein organisasjon som samlar sparebankar på Vestlandet eit par ganger i året. Dei har ein årleg haustkonferanse og eit årsmøte kombinert med studietur om våren. Haustkonferansen er som regel på Solstrand Hotel og  Bad i Os utanfor Bergen. I år stod mellom anna Bitcoin på programmet og var invitert til å snakka om "Bitcoin og den nye digitale valutaen - bør bankane bli redde?". Det var eit interessant seminar og ei interessant samling bankfolk; både  banktilsette og styrerepresentantar og det vart mange interessante diskusjonar.

Korleis forklara Bitcoin?
Den store utfordringa er: Korleis forklara Bitcoin til nokon som ikkje har peiling på kva det er? Det er ikkje ei lett oppgåve. Det blir som å skulla fortelja ein kusk på slutten av 1800-talet at det er har komme noko nytt som heiter automobil og som kjem til å erstatta hesten. Og denne automobilen skal ikkje ha høy, men raffinert olje! Bitcoin bryt med det meste av det bankfolk arbeider med og kjenner, og er difor ganske fjernt for dei. Nesten alle hadde høyrt om Bitcoin før, men ingen av dei hadde prøvd ut teknologien! Eg oppfordra dei til å lasta ned ei Bitcoin-lommebok og prøva det ut; det er lettare å forstå det på den måten enn gjennom eit foredrag.

Sparebank 2.0?
Eg har stor sans for, og tru på, sparebankane. Dei er dei "ærlege" bankane, sjølv om mange av dei også er smitta av storskala-galskapen og iveren etter kortsiktig profitt gjennom spekulative instrument. Men mange av deltakarane på konferansen kom frå små sparebankar; bankar som er svært viktige i lokalmiljøet, både for utvikling og som sponsar av kulturliv med meir. Dei har framleis det kooperative idegrunnlaget og ser seg sjølv som tenarar for eit nærmiljø. Det hadde vore veldig interessant om me kunne fått til Sparebank 2.0; ei revitalisering av sparebank-ideala kombinert med hypermoderne teknologi som Bitcoin. Eit slikt prosjekt vil eg gjerne delta i!