fredag 20. november 2015

Oslo Bitcoin Meetup 20.11.15


Etter ei stund i dvale har Stein Håvard Ludvigsen drege i gang att aktiviteten i Oslo Bitcoin Meetup og på kveldens møte på Ophelia Bar & Club var det 30-40 interesserte deltakarar. Det er framleis eit stykke att til "all time high" i juni 2014, då eg sist var innom denne gruppa. Den gangen var det rundt 100 deltakarar! Men det er positivt at aktiviteten aukar og at stadig fleire deltek.

Bitcoin og blålys
Kveldens program starta med Anders Relling frå Kripos som snakka om "Bitcoin og blålys". Han fortalde om ulike utfordringar med Bitcoin, og også om brukarproblema som av og til resulterte i at kriminelle kompromitterte seg (sende frå seg den private nøkkelen for eksempel..). Politiet ser ikkje på Bitcoin som eit stort problem i dag; vanlege kontantar er "langt verre". Men dei ønskjer å setja seg meir inn i teknologien og ønskjer også å få hjelp frå Bitcoin-samfunnet der dei ser det er mykje kompetanse.

Anders klarte å provosera forsamlinga nok til at det vart mykje og god diskusjon. Det er veldig bra at politiet stiller på ein slik arena og inviterer til dialog, og diskusjonen viste at det er eit stort behov for denne type møte og at det er fleire tema som bør takast opp att i større breidde. Eg kan berre nemna personvern-problematikken og skilnaden mellom anonymitet og sikkerheit som eit par av dei. Det er bra å sjå at politiet har slike som Anders, som klarer å ha eit balansert syn på teknologien trass alt.

Bankane på glid
Neste ut var Terje Sletbak frå Bankenes Standardiseringskontor (BSK). Han fortalde først om kva BSK sitt arbeidsområde og så om eit initiativ dei har sett i gang for å auka kompetansen i finansnæringa på den nye teknologien Bitcoin. Han var ganske klar på at dette er ein teknologi bankane må ta på alvor, på same tida som han på linje med dei fleste andre i finanssektoren framheva blokk-kjeda som det interessante og bitcoin-valutaen som den brysame. Dette skapte naturleg nok diskusjon. Det positive er at BSK har teke eit initiativ til å løfta finans-Norge ut av teknologi-dvalen. Det er på høg tid norske miljø engasjerer seg i denne teknologien. Me risikerer elles Nokia-effekten: Me har verdas beste betalingssystem, så kvifor skal me bry oss om den nye teknologien?

Bitcoin-utdanning
Til slutt orienterte eg litt om kurs-mulegheiter innan Bitcoin. Du kan ikkje læra om Bitcoin på norske lærestader, dessverre. Du må oppsøkja utanlandske lærestader og nettbaserte kurs. Det finst nokre av dei, men ikkje veldig mange. I Sogn og Fjordane er me no i gang med eit prosjekt for å få til ei næringsretta IT-utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dersom den utdanninga blir ein realitet, kan eg nærmast garantera at Bitcoin(-teknologi) står på studieplanen!

Her er presentasjonen:Ingen kommentarer: