torsdag 3. april 2008

Topic Maps 2008 - dag 1


Hans Chr. Holte
, sjef for DIFI, opna konferansen Topic Maps 2008 i dag. Han peikte på at semantisk web og interoperabilitet er eit viktig tema for offentleg sektor framover, som middel for å redusera den fragmentariske opplevinga brukarane har. Han nemnde emnekart-initiativ i DIFI/Norge.no med Los (utan å ta namnet i sin munn!) og Høykom-prosjektet Norge.no hadde saman med Husbanken, Vegdirektoratet og Numedalskommunane. Til slutt advarte han mot feller for nye teknologiar som emnekart - at teknologien blir målet og ikkje middelet. Ein fornuftig advarsel.

Alex Wright
Alex Wright snakka om "The Web that wasn't" - om web'en som aldri vart noko av. Foredraget var ein historisk gjennomgang av viktige tenkjarar og tankar om kunnskapsorganisering. Han starta med emnekart 1.o som var Thomas Aquinas og hans tankar om metodar for å hugsa ting, særleg ved hjelp av assosiasjonar.

Vidare brukte han ein del tid på belgiaren Paul Otlet og hans visjonære idear om eit verdsomspennande kunnskapsnettverk kalla Mondaneum. Han klarte faktisk å byggja eit slikt Mondaneum og ei av tenestene var slik at folk kunne telegrafera inn eit spørsmål, personane som jobba i Mondaneumet slo opp svaret og sende det tilbake pr. telegraf. Ein tidleg versjon av Google, med andre ord.

Andre personar Wright nemnde som pionerar for web'en, var (sjølvsagt) Vannevar Bush, Eugene Garfield ("far" til Googles PageRank, i alle fall konseptet bak), Doug Engelbart, Xerox PARK og Ted Nelson. Særleg er Nelson, som er mannen bak hypertekst, undervurdert som visjonær tenkjar og inspirator for web'en. Det skuldast sikkert mykje den eksentriske veremåten hans. Ted Nelson er på ingen måte imponert over web'en, han er tvert om svært skuffa over det han ser. Han seier at web'en er "decorated directories" og manglar vesentlege eigenskapar, mellom anna tovegs-lenker.

Wright avslutta med følgjande oppsummering av web'en som ikkje vart noko av:

- marriage of top-down taxonomies with bottom-up “social practice
- two-way links
- visible pathways
- typed association
- abstraction of concepts from the presentation layer

Petter Thorsud, DSS
Innleiing til eforvaltningssesjonen. Petter orienterte om opprettinga av eit forum for offentlege verksemder innan temaet portalar og publisering. Av deltakarane er utanom DSS/regjeringa.no, DIFI/Norge.no, Stortinget.no, Skatteetaten.no, Nav.no, Forbrukerportalen.no, Bergen.kommune.no og fleire. Mange av desse har portalar baserte på emnekart, men trass felles semantisk standard, er det lite eller inga utveksling av informasjon mellom portalane.

Marit Mellingen, DIFI
Hovudutfordringa er å setja namn på ting (ref. Gary Larsons fantastiske teikning) og bli einige om desse namna. Det er ikkje først og fremst ei teknologisk utfordring. Fare for å bli overambisiøs, å laga ein ontologi for heile universet. Må heller standardisera så lite som muleg (på tvers), men det vi standardiserer, må vera veldig bra! Må velja områda for interoperabilitet med omhu (slik tolka eg presentasjonen i alle fall).

Omtale av Los-initiativet. Utofrdringar å utvida tilpassing/bruk av Los til fleire off. verksemder enn kommunane. Utvida Los-ontologien og kopla den til andre ontologiar. Ei utfordring er at Los er på eit nokså generelt nivå og at det kan bli for mykje informasjon - information overload. Publisera ontologien og invitera andre til å ta den i bruk og eventuelt byggja vidare på den. Det gjeld også andre enn offentleg sektor.

Robert Keil, Creuna
Creuna har vore ansvarleg for mange emnekartportalar, av dei seinare utviklingsarbeida er Stortinget.no og Altinn.no.

Hovudutfordring: Brukaren ser offentleg sektor som ei eining, ikkje som dei mange ulike portalane som finst der. Dette gapet i forventning må reduserast ved at offentleg sektor reduserer fragmenteringa og framstår meir som ein heilheitleg informasjonsleverandør.

Stortinget.no: Målgruppa er "alle". 'Sak' er det sentrale begrepet (subject) og alle vegar skal føra til saka. Emnekart brukt til å binda begrepa saman. Brukar også emnekart til å visa ulike steg i ein saksgang.

Altinn.no: Informasjonsdelen av portalen er basert på emnekart. Teknisk sett er det .NET-teknologi (som Stortinget.no og Regjeringa.no) med EPiServer + TMCore som portal- og publiseringsrammeverk. Ontologien i Altinn.no er utvikla med utgangspunkt i andre ontologiar som Los, SERES, Skatteetaten m.m. Resultatet vart ein ontologi som ein miks av desse utgangspunkta.

Det er eit stort behov for integrasjon mellom portalar og offentleg sektor er meir enn klare for dette, med eller utan emnekart. Leverandørane er også klare til å støtta dette.

Peter Brown, Pensive: Status for interoperabilitet i EU
Starta med å visa bilete av den første brua basert på stål, ei bru i England. Den er modellert etter bruer basert på tre, for det fanst ikkje modellar for stål på tidspunktet. På mange måtar er det sameleis med eforvaltning; modellane er baserte på gamle, analoge former og resultatet er ofte deretter [det som tidlegare skattedirektør Bjarne Hope kalla "å setja straum på skjemaet"].

eGov-standardar er sjeldan obligatoriske, eller følgde opp juridisk,
På EU-nivå treng ein betre oversikt over status og aktuelle initiativ for å unngå for mykje overlapping. Må også innsjå og ta inn over seg at det ikkje finst ein sentral institusjon med ansvar for eGov og interoperabilitet.

"Build a portal!" har vore EU sitt svar på dei fleste interop.bil.utfordringane. Etter kvart har det vorte mange portalar...
"Mistakes are the portals of discovery" (James Joyce) -> "Portals are the mistake of discovery"

Må leggja namneautorisasjon (PSI - Published Subject Identifier) til dei rette autoritetane - dei offentlege verksemdene som har ansvaret innan sitt område. Også tenkja lettvektsløysingar og dela fragment der det er hensiktsfullt (rss-teknologi).

eGovernment Focus Group: Tilråding på standardiseringsområdet for offentleg forvaltning. Fleire eksempel og demonstratorar baserte på emnekart-teknologi i dette arbeidet.

EU sitt tenestedirektiv: Treng eit "single point of contact" for informasjon om tenester tilgjengelege i alle EU-landa ("please, no portals..").

Emnekart markerer eit skifte i måten å sjå og behandla informasjon på.

Marco Aarts, ICTU: Knowledge Models for Government Information
ICTU er eit slags DIFI i Nederland, med ansvar for å hjelpa forvaltninga å oppnå betre resultat av IT-investeringar. Dei sorterer under Ministry of Home and Kingdom Affairs, som vel er parallellen til Fornyings- og adm.dep.

Nederland har:
  • 443 kommunar
  • 12 provinsar
  • 29 waterboards ('vassverk' er kanskje ikkje den rette oversetjinga?)
  • Sentrale myndigheiter
  • Regionale samarbeidsorgan
Totalt rundt 1 600 offentlege verksemder.

225+ off. verksemder publiserer metadata som blir samla i ein sentral indeks og publisert på ein samla portal overheid.nl. Verkar som ein kombinasjon av Norge.no og Los (slik Los er tenkt å bli når/viss det blir teke i bruk for fullt). Målet er at denne portalen skal kunna svara på over 80 % av spørsmåla brukarane har om offentleg sektor (= Government Answers). Utfordringa er å få løysinga over på ein standardisert plattform.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hi,
http://www.hammondneighbors.com/ - klonopin anxiety
Because of their high potential of abuse it is recommended that those with past addictions to prescription medications not take them.
[url=http://www.hammondneighbors.com/]buy clonazepam[/url]
Klonopin is meant to be a short term anxiety solution(2-4 months), as continued use can lead to dependency.
clonazepam mg

Benzodiazepines such as Klonopin are meant to be a short term solution to anxiety related problems as extended use can lead to user dependency.

Anonym sa...

VAB Банк понесло на голландцев. Нидерландская группа TBIF увеличила свою долю в VAB Банке до 63%. По словам председателя правления банка Петра Барона, это произошло благодаря увеличению капитала на 150 миллионов гривен, который внес иностранный инвестор. По данным Нацбанка, до последней дополнительной эмиссии акций TBIF Financial Services Group N.V. принадлежало 48,91 % [url=http://www.zavtra.com.ua/news/ekonomy/156516/]VAB Банка[/url], а бизнесмену Сергею Максимову 19,98 % напрямую и 28,93 % опосредованно. Петр Барон уточнил, что эмиссия проходила в рамках капитализации, утвержденной в НБУ, согласно которой в I квартале за счет распределения дивидендов акционеров капитал увеличился на 50 миллионов гривен, а во II и III кварталах - за счет привлечения субординированных займов на 308 миллионов гривен. Таким образом, отметил он, VAB Банке полностью выполнил обязательства перед НБУ по увеличению капитала. Впервые TBIF купила 9,55% акций VAB Банка в 2005 году, после чего постепенно увеличила свою долю. Как отмечает издание, сегодня акционеры намерены и далее увеличивать капитал этого финансового учреждения. "У нас очень большой опыт в финансовом секторе на развивающихся рынках, Центральной и Восточной Европе, Китае и Индии, - сказал представитель Kardan Group (управляющая структура TBIF) Ис Канес. - Мы видели много кризисов и знаем как в них работать. Сейчас Украина - для нас стратегический рынок". Издание отмечает, что за 2009 капитал [url=http://www.zavtra.com.ua/news/ekonomy/156516/]VAB Банка[/url] увеличился на 508 миллионов гривен. Рост доли иностранного акционера также повышает его доступ украинского банка к значительным капиталам материнской структуры. При этом банк не только планово капитализируется, но и выполняет все свои обязательства по внешним займам - 14 декабря банк выплатил купон по трехлетним еврооблигациям в сумме 6,3 миллиона долларов. По данным Национального банка Украины, на 1 октября VAB Банк занимал 27-е место по активам (7,44 миллиарда гривен) с собственным капиталом в 748,63 миллиона гривен среди 182 действовавших в стране банков. VAB Банк [url=http://www.zavtra.com.ua/news/ekonomy/156516/]VAB Банк[/url] http://www.zavtra.com.ua/news/ekonomy/156516/ - VAB Банк

Anonym sa...

Hi,
cialis no prescription
These side effects come about due to the fact that blood vessels widen, and they usually end within a few hours.
[url=http://insidethelockerroom.net/]cialis tadalafil[/url]
Temporarily relieve ED with Cialis
Buy Cialis (Tadalafil) medication at reputable online pharmacy! No prescription, very competitive price, no hidden fees!
If you watch television then you have more than likely seen a commercial for the mens medication known as Cialis.
http://insidethelockerroom.net/ - cialis pills

Side Effects All PDE5 inhibitors carry a similar list of side effects.

Anonym sa...

Hi,
http://www.mycraftsolutions.com/ - ambien online pharmacy
Ambien has helped millions of people young and old get the sleep that they need to function at school, work, and at home for over ten years.
[url=http://www.mycraftsolutions.com/]buy zolpidem[/url]
Millions of people worldwide have relied upon Ambien for some much needed insomnia relief.
ambien sleep
Try evaluating many of the online pharmacies, and check out their discount prices.

Anonym sa...

Hi,
Play Casino For Fun
When it comes to poker game, you'll require learning everything from ?when to hold them? to ?when to fold them?.
[url=http://nicheblogssquad.com/]Online Casinos[/url]
There are many online casino strategies and they differ from one game to another, especially in poker games.
http://nicheblogssquad.com/ - Online Casino

There is a plethora of gambling sites to select from.