mandag 7. juli 2008

Blir vi dumme av Google?

Det er Nicholas Carr som stiller spørsmålet i tidsskriftet Atlantic ("Is Google Making Us Stupid?"). Nicholas Carr er ein mykje brukt skribent og foredragshaldar og er tidlegare redaktør av Harvard Business Review. Han er mest kjend for boka Does IT Matter? frå 2004, då han starta ein omfattande debatt om nytten av IT sett i forhold til investeringsomfanget.

Hovudpoenget i Atlantic-artikkelen er at mediet og verktøya vi omgir oss med, påverkar måten vi tenkjer og utviklar oss på. Han tek utgangspunkt i seg sjølv og det faktum at han les færre og færre bøker og lange artiklar og meiner han gradvis har mista evna til å konsentrera seg djupt nok til å gjera slikt. Når nettet etter kvart blir den viktigaste kjelda til informasjon, blir vi også påverka av måten mediet blir brukt på. Vi flakkar frå nettstad til nettstad med liten tolmodigheit og skummar brokker av tekst i stor fart.

Han ser sjølv faresignal i måten han "klagar" over utviklinga og viser til tidlegare tiders liknande åtvaringar over mellom anna innføringa av skriftkulturen og boktrykke-kunsten. Mange av dei åtvaringane viste seg å vera korrekte, men tok ikkje høgde for den utviklinga dei nye oppfinningane gjorde muleg.

Artikkelen til Carr minner meg elles om eit foredrag professor Arnulf Kolstad, NTNU, heldt på IT-forum i 2003. Han snakka om korleis den menneskelege utviklinga gjennom tidene hadde vorte påverka av dei verktøya som vart brukte. Tittelen på foredraget hans (laga av oss i programkomiteen) var "Er IT berre eit verktøy eller gjer det noko med oss menneske?". Frasen "berre eit verktøy" kalla Kolstad århundrets understatement!

Han stilte spørsmål om IT som verktøy kan hemma kreativiteten ved at den særleg stimulerer den faktaorienterte og repeterande måten å tenkja på. Han avslutta elles med uttrykket om at "viljen til å vilja, skaper evna til å kunna".

Ingen kommentarer: