onsdag 24. mai 2006

Ambient Findability

Peter Morville er framleis mest kjend for "isbjørn-boka" - "Information Architecture for the World Wide Web" - som han skreiv saman med Louis Rosenfeld og som på mange måtar definerte begrepet og området informasjonsarkitektur.

I boka Ambient Finability går han eit steg lenger, eller tek eit steg tilbake, alt ettersom ein ser det, og tek opp utfordringar med tilgang til og opptak/tolking av informasjon. Ambient Findability spelar her på utfordringa å finna fram til informasjon trass i nærmast total tilgjenge (til nettet). Boka kan også lesast som ein aktuell oversikt til tema han illustrerer i den kjende bikube-modellen sin som viser total brukarnytte (ironisk nok: denne sida fungerer ikkje skikkeleg i Opera!).

Peter Morville gjer eit interessant poeng av å setja Moores og Mooers lover opp mot kvarandre. Graham Moores lov er velkjend: talet på transistorar på ein kvadratcentimeter vil fordobla seg (anna-)kvart år. Ut frå denne kan me slutta at "Mo(o)re is mo(o)re". Men Calvin Mooers' lov er langt mindre kjend: "An information system will tend _not_ to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to have information than for him not to have it". Som Morville understrekar handlar det i det siste tilfellet om langt meir enn problem med å få tak i informasjonen (eit usability-problem). Eit viktigare poeng er det faktum at mange vil unngå informasjon, eller unngå å ta følgjene av den, fordi det kan bli ubehageleg (t.d. store omstillingar, eller at det vil krevja handling som vi helst unngår). Mooers' lov peikar på den viktige sosiale konteksten og følgjene for brukarane av store IT-støtta endringar. På mange måtar er det ingeniøren (Moore) og sosiologen (Mooers) ulike vinklingar me her ser. Og den siste blir stadig viktigare pga. den første.

Boka gir alt i alt ein god oversikt over status og utfordringar knytt til informasjonsgjenfinning på nettet i dag. I tillegg er den spekka med mange interessante referansar til vidare lesing. Peter Morville har eit balansert syn på viktige utfordringar og meistrar å presentera fordelar og ulemper på ein god måte og overlet til lesaren å trekka dei endelege konklusjonane.

I eit tidlegare innlegg refererte eg frå ein konferanse der Peter Morville var forelesar (User Experience 2005 London under leiing av Jakob Nielsen). Inntrykket frå den konferansen var veldig bra, noko boka følgjer opp.

Ingen kommentarer: