søndag 29. oktober 2006

Korte og meiningsfulle URL-ar

Kvalitet 2006 er i gang, det er den årlege kvalitetssjekken av offentlege nettstader. Ein av dei nye indikatorane (den kom i Kvalitet 2005) tek opp lengde og meining i nettadressene - URL-ane. Uniform Resource Locator - URL - har vorte allemannseige og begrepet 'URL' har gått inn i daglegtalen. Det var nok aldri meininga; URL-en var nok meint for maskinene, ikkje for menneska.

Men no har det altså vorte slik at URL-en har stor betydning for oss levande, og då må den behandlast deretter. Dessverre forstår ikkje mange av portalleverandørane dette, og kastar håplaust lange og uforståelege URL-ar i fleisen på oss. Mellom tusenvis av eksempel vel eg Forskingsrådet:
7730&pagename=ForskningsradetNorsk%2FVedlegg_flex%2FVisVedlegg_flex

Dette er heilt håplaust, men dessverre nokså vanleg. Lengda er eit problem når URL-ar skal utvekslast, enten det er gjennom epost (linjebryting) eller munnleg (umuleg). Den semantiske verdien er lik null - det er ikkje muleg å tolka denne URL-en og få eit inntrykk av kva det handlar om.

Kva må gjerast? Det finst mange verktøy for å skriva om URL-ar (gjerne parameterstyrte URL-ar) til forståelege adresser.

Det finst også verktøy for å laga korte URL-ar av lange. Tenesta TinyURL er ei slik. Jared M. Spool, kjend brukargrensesnitt-aktør og drivkraft bak User Interface Engineering, brukar TinyURL i sine nyheitsbrev. Dessverre løyser det berre det eine problemet: lengda på URL-en. Det andre problemet - semantikken - blir ikkje løyst. TinyURL er altså ikkje løysinga på problemet, så brukargrensesnitt-ekspert JMS må skjerpa seg her!

Ingen kommentarer: