fredag 30. januar 2009

Internet Governance, dag 2

Nett-nøytralitet (paneldebatt)

Kva er nett-nøytralitet? Introduksjon ved Frode Sørensen, Post- og Teletilsynet
Kort svar: All Internett-trafikk skal behandlast likt! ("All packets are equal!" [... but some packets are more equal than others...])

Og så blir spørsmålet: kor likt?

Overordna mål: Internett som ein open og ikkje-diskrimerande plattform for alle typar kommunikasjon og innhald.

EU: Så lenge mål/termer er transparente, er det nett-nøytralt
PTT meiner ein må gå lenger og sjå på sjølve nettverket for å avgjera om trafikken blir behandla nøytralt.

PTT er i sluttfasen av eit arbeid som skal munna ut i retningslinjer for nett-nøytralitet:

1. Førehandsdefinert kapasitet (Predefined capacity)
Alle brukarar skal ha tilgang til Internett-tilgang med førehandsdefinert kapasitet og kvalitet.
Spesielle problemstillingar: "Walled garden" (meir om dette seinare..)

2. Fri tilgang

Senda og motta innhald etter eige val. Bruka tenester etter eige val. Bruk av maskin- og programvare etter eige val, så lenge det ikkje skadar nettet.

3. Ikkje-diskriminering
Brukarane skal kunna senda og motta innhald utan diskriminering på noko vis.
Internett har likevel aldri vore heilt nøytralt. Brukarar og tilbydarar med høg kapasitet vil ha fordeler framfor brukarar med mindre kapasitet. Det er også skilnad på krav til kvalitet og kapasitetskrav; IP-tlf. har t.d. større krav for å vera ei god nok teneste enn t.d. epost.

Panel-debatt
Gisle Hannemyr (UiO), Frode Sørensen (PTT), Harald Alvestrand (Google Norge), Håkon Wium-Lie (Opera), Larry Solum (Univ. of Illinois), Haakon Flage Bratsberg (Telenor), Dag Wigum (Schibsted)

HA: Kven hadde høyrt om Facebook, YouTube og Twitter i jan. 2007, av forsamlinga? (veldig få). Kven trengde desse selskapa å spørja om lov til å starta opp? Ingen, bortsett frå dataleverandør og ISP. Det er det nett-nøytralitet handlar om; om du må spørja om lov til å levera ei teneste.

Nett-nøytralitet må utvidast frå å handla om pakkar, til å handla om identitet. Identitet handlar om kontroll. Nøytralitet handlar om å sleppa å spørja om lov.

LS: I USA har det endra seg mykje berre den siste tida, ikkje minst pga. Obama. Obama er veldig klar i støtta til nett-nøytralitet. Nytt FCC-leiarskap ser også ut til å bli klare tilhengjarar av nett-nøytralitet. Google har nyleg lansert eit nytt knippe verktøy, Measurements Labs, som m.a. gjer brukarane i stand til å kontrollera nett-nøytralitet (at dei får det dei har betalt for). [M-labs kan sjåast på som kraftig utvida versjonar av dagens ulike nett-speedometer].

To ulike debattar i USA om nett-nøytralitet:
1. Kortsiktig perspektiv: Er nett-nøytralitet eigentleg bra for brukarane?
2. Langsiktig perspektiv: Nett-nøytralitet og innovasjonsevne og -mulegheit

HFB: Dagens reguleringsregime er tilstrekkeleg. Lurer på om nett-nøytralitet er ei verkemiddel eller eit mål i seg sjølv? Det er ein tendens til det siste, meiner han.

HWL: Internett er ei velsigning for samfunnet. Men stolar eigentleg ikkje på telekom-selskapa som forvaltarar av denne velsigninga, "dei er ute etter meg og sel meg vidare til andre selskap [roaming]". Viss det i det heile skal diskriminerast, kan ein vurdera å bruka ein vektor som bruka standardar som målestokk. Eksempelvis ville det vore uheldig om Skype fekk monopol-liknande tilstand med sin lukka protokoll. I slike tilfelle kunne ein vurdert diskriminering for å få opna opp.

GH: Nett-nøytralitet er viktig, det er berre å sjå på den enorme utviklinga og innovasjonstakten som har vore og er på Internett. "If it's not broken, don't fix it".
Nemner Yochai Benchler si bok "The Wealth of Networks" som eit viktig bidrag til saka om nett-nøytralitet. I Europa har diskusjonen på den andre sida dreia seg mest om økonomi. Kven skal betala for den høge kapasiteten nye tenester basert på video krev? Spørsmålet er reelt og "fair enough". Personleg tykkjer han at diskusjonen bør dreiast i politisk retning.

Nettverks-eksternalitet er ein viktig del av denne diskusjonen (men ein litt annan diskusjon).
Likte veldig godt utsagnet til Frode Sørensen om "all packets are equal", men han burde ha stoppa der! Prinsippet om "predefined capacity and quality" er berre tull! Det handlar berre om å behandla alle pakkar likt, og dei andre punkta i PTTs tilrådingar bør sløyfast.

DW: Mediaselskap elskar "walled gardens", så kvifor er då Schibstedt sterkt for nett-nøytralitet? Walled gardens kjem og går og vil verka uheldig på utviklinga. Bør utvida spørsmålet til Alvestrand om kven ein må spørja om lov, til også å spørja "kor mykje må ein betala for å få levera tenester"?

Spørsmål frå salen:
Det viktige er differensiering på bakgrunn av kommersielle grunnar. Alle pakkar er ikkje like, nokre pakkar (kontrollpakkar osv.) er faktisk viktigare enn andre.

GH: Det er rett at alle pakkar ikkje er like, "eg var litt for tabloid i beskrivelsen". Men meiner framleis at PTT blandar politiske argument med andre argument.

Korleis skal kostnadene og inntekter delast? Det er det store spørsmålet når det gjeld nett-nøytralitet

GH: Meiner det ikkje bør trekkast inn i debatten, for uansett er det kundane som får rekninga.
DW: Er så lei av spørsmålet! Må sjå på heile biletet og ikkje berre på distribusjonen, det blir altfor snevert. Schibstedt har brukt massevis av pengar


Korleis kan verktøy som M-labs hjelpa brukarane til å kontrollera nett-nøytralitet?

GH: Verktøy som M-labs og generelt betre informasjon til sluttbrukarane er bra.

Bør spørsmålet om nett-nøytralitet heller gjerast til eit spørsmål om innovasjon og innovasjonssystem?

FS: Paneldebatten viser at det er ideologiske skilnader i synet på nett-nøytralitet og det er proteksjonistiske (kommersielle?) skilnader. PTT prøver å balansera desse retningane i retningslinjene som vil bli publiserte snart. Nett-nøytralitet og kvalitet på tenester (QoS) er tett samanvevd.

Willy Jensen, PTT: Liknande debatt på konferanse i København i fjor og den konkluderte med at "debatten om nett-nøytralitet" er over!". Denne debatten kjem sikkert til å konkludera liknande. Nokre få (gjenstridige telekom-selskap) vil sjølvsagt stå hardt på kravet om at nett-trafikk må prioriterast og at innhaldsleverandørane må betala for å senda, men i det store og heile er diskusjonen avslutta. Detaljane står att, og sjølvsagt ligg djevelen i detaljane.

HWL: Dagens konkurranselovgiving er ikkje nok, Opera veit alt om dette etter tiår med kamp.

GH: PTT blandar forbrukarinteresser (bundling) med nett-nøytralitet i sine retningslinjer.
Til spørsmålet om prisen på infrastruktur, nett-tilgang, er svaret at den har gått ned i same takt som annan maskinvare. Trusselen om at nettet bryt saman pga. video-bruken er feil, om eit par år kan ein lasta ned høgdefinisjons media raskare enn ein klarer å sjå på det.

Avsluttande kommentarar:
HA: Til spørsmålet om Internett II: Nei takk, eg har alt Internett og det fungerer mykje betre

DW: Nett-nøytralitet

HB: NIX-saka handla om andre ting i tillegg til nett-nøytralitet. Men viktig å vita kva me meiner med nett-nøytralitet. Dersom det betyr eit ope nett, så er Telenor positive til deg.

HWL: Trur ikkje ein treng bekymra seg over innovasjonstakten på nettet.

LS: Er redd offentlege diskusjonar om nett-nøytralitet som skjuler andre agendaer osv.

FS: Er takksam for innspela (særleg frå GH). Retningslinjene inneheld ikkje ein definisjon av nett-nøytralitet, men nokre forslag til korleis det kan handterast. Så lenge dette er eit spørsmål, må ein også handtera det.

GH: Trur konseptet nett-nøytralitet er viktig. Men særleg dersom ein kan dreia det i retning av politisk innhald, og ikkje økonomi. Men skal det vera nyttig, må det definerast skikkeleg. Det er ein tendens til å kasta litt for mykje inn i debatten som eigentleg ikkje handlar om nett-nøytralitet. NIX-saka handlar ikkje om nett-nøytralitet, slik PTT har konkludert. Det var Telenors klønete handtering av saka som gjorde at dette vart ein stor diskusjon.

Viss diskusjonen om nett-nøytralitet er over, kva vart så resultatet? (til Willy Jensens påstand)
Spørsmålet vart hengjande i løfta, for med det var paneldebatten over og konferansen over for min del.

Mine inntrykk av diskusjonen: Ein viktig diskusjon, men vanskeleg sidan begrepet nett-nøytralitet ikkje vart skikkeleg definert og kvar og ein diskuterte ut frå sin definisjon. PTT gjorte eit godt forsøk på å definera begrepet i innleiinga til debatten, men påstod likevel seinare at dei ikkje hadde nokon definisjon (??). Retningslinjene frå PTT vil likevel bli interessante å studera når dei blir lagde fram om kort tid.

5 kommentarer:

Mimmi sa...

Så bra at du har skrevet referat fra begge dagene.

Mvh
Annebeth Lange
UNINETT Norid AS

Svein Ø sa...

Har prøvt å referera etter beste evne, men det blir jo litt "stream of consciousness"-aktig :-) Håpar likevel det gir eit bra inntrykk av konferansen, som var interessant. Honnør til Senter for rettsinformatikk for arrangementet.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Svein Ø sa...

Dessverre snik det seg inn ein og annan spam, som den over. Eg vel likevel å halda kommentarane utan førehandsredigering ut frå filosofien om at skaden er mindre enn det ekstra bryet.

Skulle det endra seg, må eg sjølvsagt vurdera å endra på det.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.