mandag 1. november 2010

Verdikt-konferansen 2010


Den årlege Verdikt-konferansen er i gang i Oslo i dag (1. nov) og i morgon. Verdikt er Forskingsrådet sitt program for forsking på ikt.

Konferansen vart opna med eit iPhone-ensemble frå UiO. Fem prosjektmedarbeidarar framførte to musikkstykke med kvar sin iPhone kopla til ein handhalden høgtalar.

Knut Liestøl, professor ved UiO (IFI - Institutt for informatikk) og leiar av divisjonsstyret for Store satsingar
Hovudutfordringar for it-forskinga i Norge:
- lite offentleg støtte (RNC ikkje gode nok til å løfta fram behovet for it-forsking, næringslivet ikkje gode nok lobbyistar, it-forskingsmiljøet ikkje gode nok til å få fram resultat av forskinga)

- rekrutteringsproblem (for få ønskjer å bli it-forskarar, eit generelt problem i den vestlege verda)

Dagfinn Myhre, senior vice president, Telenor
"What's hot in the mobile world?"

Historisk sett er konferansen på ein interessant stad: Der Quality Hotel 33 ligg i dag, var hovudkvarteret for Alcatel for 10 år sidan.
SMS starta i Europa, men no er USA dei største brukarane.

Google (Eric Schmidt): Mobile first
1. Improvement in hardware
2. Increased no. of connections between services
3. New services in the cloud

Mobil + finanstenester er interessant for Telenor. Dei kjøpte for eit par år sidan ein bank i Pakistan og tilbyr no banktenester (bankkonto m.m.) til mobilabonnentane sine.

Internet of things
Viktig forskingsområde for Telenor og også eit sentralt område for Verdikt-programmet (Telenor Connexion).

Robert Engels, ESIS/Vestlandsforsking: Sesam4
Semantiske teknologiar for næringslivet (små og mellomstore bedrifter).
Vestlandsforsking er deltakar i Sesam4-prosjektet, så dette er kjent stoff.
Det er dessverre litt for dårleg med informasjon om/frå prosjektet, det er håp om at det skal bli betre med ei oppdatering og relansering av sesam4.net (som i dag er nokså dårleg).

Prosjektet starta ut med ein ide om å byggja bru mellom standardane Topic Maps og RDF/OWL, og gjera dette gjennom eit ope CMS (Drupal). Som i dei fleste prosjekt, endrar ting seg og arbeidet har endra seg meir i retning av bruk av Linked Open Data som eit minste felles multiplum (kanskje heller: minste felles divisor) for ontologi på ulike applikasjonsområde. For å seia det enklare: Kor langt kan ein komma med samhandling mellom system ved å basera seg på dei enklaste semantiske bindemidla (som LOD)?

Grunnen til at LOD ikkje var sentralt i prosjektplanlegginga, var at det knapt eksisterte på den tida. I løpet av 2-3 år har det vakse fram som kanskje ein "killer application" for semantiske teknologiar.

Michael Snaprud, Tingtun AS/UiA: eGovMon
eGovMon is a project about eGovernment monitoring.
Prosjektet finansiert av EU (FP6) og Verdikt.
Prosjektet følgt opp av eit nettverk, eGovMoNet, finansiert av EUs CIP-program.

Main issues:
- migration of UWEM to WCAG 2.0
- transparency method an implementation
- reporting tool improvements
- user collaboration
eGov efficiency

Terje Grimstad, Karde AS: Semicolon

"Collaboration for a better society" - ganske ambisiøs tittel!
Vart utfordra på ambisjonar før konferansen, og har svart på det.

Statsbudsjettet 2010:
- modernisering av off. sektor
- støtta innovasjon i næringslivet og off. sektor
- forenkling av lovverk og reguleringar

Semicolon fokuserer på semantisk og organisatorisk samhandling (interoperabilitet).

Elektronisk samhandling i off. sektor er mangelfull, noko m.a. Riksrevisjonen har dokumentert. Det er også manglande samhandling internt i store organisasjonar også.

Resultat frå Semicolon:

1. manglande kompetanse
2. mangel på målemetodar
3. "money talks"
4. manglande nasjonale satsingar
5. eit vell av små ukoordinerte prosjekt
6. disharmoni i lovgiving
7. usynleg beste prakiss
8. tilsette og leiarar; enkelte vil ikkje samarbeida
9. ulike nivå av kompetanse generelt og ditial kompetanse spesielt

Nasjonal metadata-strategi
Nasjonalt metadata-repository
Information governance and metada models for public sector

Gjenbruksdirektivet (PSI)
- open data and metadata in eGovernment
- reuse of PSI
- prototype: use of Cambridge Semantics

Semicolon II: 2010 - 2013
- meir eller mindre dei same partnarane og dei same målsetjingane
- lovgiving er eit prioritert område

Margunn Aanestad, UiO: "Healtcare's fragmented ICT systems - how can qualitative research contribute"
Utgangspunktet: Store forventningar (eHelse) - beskjedne resultat.

Kvalitative studiar, ingen demotenester, ingen programvare-utvikling: Context-specific and particular stories rather than validation of models/propositions.

Resultat frå prosjektet er dokumentert i boka ”IKT og Samhandling: Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?”.

Gunnar Ellingsen, UiT: "The role of integration in health-based information infrastructures"
Forskingssamarbeid med DIPS ASA (prosjekteigar)
Tromsø telemedisin-laboratorium (Centre for Research Based Innovation)

Også dette prosjektet er basert på kvalitative studiar, og forskingsgruppa har vore samansett av forskarar med ulik bakgrunn.

Har sett på dei ulike perspektiva: leverandøren med eit produkt-perspektiv og brukaren med eit praktiserings-perspektiv

"integration crossing different practices is hugely underestimated and presupposes much longer time than expected"

Knut Holtan Sørensen, NTNU: "Communicating local governments: Implementing community informatics"
Ser på it-strategiar i kommunesektoren med omsyn til avansert ikt-basert kommunikasjon.

Dei fleste kommunane er ikje særleg aktive på dette området, med nokre få unnatak.

Evaluering av kommunale nettsider:
- alle 430 kommunane har eiga nettside
- stor variasjon i kvalitet

Er det eit nytt geografisk digitalt skilje på veg inn?

Web pages as assemblages:
- information assemblages, offering mainly information
- citizen ass. facilitating mediated democratic participation
- client ass. offering interactivity

Ingen kommentarer: