fredag 19. august 2011

Ekspertar om 30-årsjubiléet

PC Magazine har intervjua eit knippe ekspertar i samband med 30-årsjubiléet for PC-en. Bill Gates, Michael Dell og Ray Kurzweil er mellom dei 11 som er intervjua. PC Mag har stilt tre spørsmål:

1. Kva har vore den største innovasjonen i den 30-årige PC-historia?
2. Korleis har PC-en endra liva våre til det betre?
3. Kva vil skje dei neste 30 åra?

Politisk korrekt (minus ein)
Dei fleste svara er tamme og uinteressante, nesten som politikar-uttalelsar. Ein av dei få interessante vurderingane kjem, kanskje ikkje uventa, frå Ray Kurzweil. Han er jo ein teknologisk villmann, i den forstand at han har grenselause fantasiar om utviklinga. Han kan trygt kallast teknologi-optimist (sjå den tidlegare artikkelen min Ray Kurzweil og evig liv)

PC-en som skapande plattform
Han trekkjer fram web-en som den største innovasjonen dei siste 30 åra, og er også inne på (som Jonathan Zittrain) at PC-en har vore den skapande plattforma for dei fleste store gjennombrota. Han spør retorisk kva fantastisk verktøy Mark Zuckerberg utvikla Facebook med? Jo, ein heilt ordinær PC ("a thousand-dollar personal computer"). Og kva unike apparat måtte vel ikkje Larry Page og Sergey Brin ha for å skapa Google? Igjen var det PC-en. Og så spør han til slutt retorisk kva revolusjon ein gut i Afrika [eller ei jente?] vil skapa med utgangspunkt i ein smart-telefon?

PC-en avløyst av smarttelefon?
På det siste punktet er eg litt usikker korleis me skal oppfatta han. Eg trur han meiner at smart-telefonen vil bli den same skapande plattformen for framtida som PC-en har vore til no. Viss det er det han meiner, må eg seia meg ueinig. Visst er det ei enorm utvikling av app-ar, og nesten all interesse er no knytt til smart-telefonar. Men hugs at applikasjonane på smarttelefonane ikkje er utvikla med ein smart-telefon, men på ein PC! Det ligg ein ganske stor skilnad i "utvikla for" og "utvikla med". PC-en som generativ plattform er framleis heilt sentral, og vil vera det i lang tid framover etter mi meining.

Eksponensiell utvikling
Ray Kurzweil framhevar han eksponensiell vekst som den viktigaste underliggjande drivkrafta i den teknologiske utviklinga. Han meiner dei fleste ikkje har forstått krafta i denne utviklinga, og uttalelsane frå dei andre i ekspertpanelet viser at han har heilt rett. Eksponensiell vekst, eller "The Law of Accelerating Returns" som er Kurzweils formulering, har stått sentralt i alt han har arbeida med og i alle framtids-spådommar frå han.

Sosiale nettverk for omvelting
På spørsmålet om korleis pc-utviklinga har gjort liva våre betre, peiker Kurzweil på dei sosiale nettverka. Han er sjølvsagt ikkje beskjeden på eigne vegner, amerikanarar er vanlegvis ikkje det, og framhevar at han alt på 1980-talet spådde Sovjetunionens undergang på grunn av utviklinga i den digitale kommunikasjonen og sosiale nettverk.

Singularitet og menneske/maskin-hybridar
På spørsmålet om kva som vil skje i dei neste 30 åra, er Ray Kurzweil naturleg nok i sitt ess. Han er jo futurist framfor nokon, og har alltid levd nokre tiår fram i tid samanlikna med andre rundt han. Han er veldig oppteken av "singularitet". Singularitet har mange betydningar (matematisk, geometrisk, komplekse analysar..), men i denne samanhengen refererer det til ei framtid der teknologien vil smelta saman med den biologiske massen vår gi oss ikkje berre forsterka intelligens ("greater-than human intelligence"), men også forsterka livsfunksjonar (immunsystem osv.).

Kurzweil har brukt begrepet i boka The Singularity is Near frå 2005. Boka er ein oppdatert versjon av dei tidlegare bøkene hans The Age of Spiritual Machines (1999) og The Age of Intelligent Machines. Kurzweil er ein AI-fantast (kunstig intelligens/artificial intelligence) og det er som sagt ikkje grenser for fantasiane og tekno-optimismen hans. Likefullt er det fascinerande å lesa om spådommane hans.

Han ser for seg eit framhald av den eksponensielle utviklinga slik at "personal computing" verkeleg blir personleg - datamaskiner på størrelse med blodceller. Og dei vil vera i blodet vårt og styrka immunforsvaret, samtidig som dei vil styrka nervesystem og hjerne. Hui, hvor det går!

[illustrasjonen er henta frå PC Magazine]

Ingen kommentarer: