søndag 14. august 2011

Sjeldant syn

Desse bileta er tekne frå ein fjelltur i nærområdet sist fredag. Å treffa på beitande kyr i fjellet høyrer snart til i gruppa eksotiske opplevingar. Det er vel meir sannsynleg å sjå kval på kvalsafari, enn kyr på fjelltur. Talet på mjølkeprodusentar har gått dramatisk ned i Sogn og Fjordane, og Vestlandet i det heile. Dei vanlege Vestlands-besetningane på 12-15 mjølkekyr blir for små. Det blir for mykje arbeid og for små inntekter.

NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking) oppgir i ein rapport frå 2009 at talet på jordbruksverksemder har gått ned med 35 % i Sogn og Fj. og 39 % i Hordaland på dei siste 10 åra. Landsgjennomsnittet er 31 % i same perioden. Utgangspunktet for statistikken er søknader om produksjons-tilskot. I 2008 var det 3 389  bruk som søkte om tilskot - for heile landet var det 47 289.

I NILF-rapporten går det fram at tal mjølkebruk i Sogn og Fjordane er bortimot halvert (nedgang på 46 % i perioden), og i Hordaland er det meir enn halvert. Ikkje rart då at desse firbeinte skapningane begynner å bli sjeldne.

Sauer er ålreite dyr og meir vanlege å treffa på. Men også her har det vore kraftig nedgang i fylket vårt. Frå 1998 til 2008 er tal sauebruk redusert med 44 % og talet på sauer 26 %. Det blir altså færre bruk, men med  fleire sauer. Auken i besetning kan likevel ikkje kompensera for bruksnedgangen.

Men lat ikkje dette berre bli ein klagesang. Lat oss nyta bileta og opplevingane så lenge me kan. Det høyrer også med til historia at på same turen såg me ein stor kronhjort, minst 12 taggar. For eit flott syn! Den kom rett  frå ei brunstgrop der den hadde rulla seg.


Ingen kommentarer: