mandag 18. februar 2013

Bloggåret 2012

Det er tid for årsoppgjer, også for bloggaktiviteten. Eg skreiv i fjor at eg hadde stor tru på bloggen som form, sjølv om den blir pressa både av Facebook (ikkje for min del) og Twitter m.fl. Bloggen gir rom også for dei lange tankane og resonnementa, ulikt "øyeblikkets tyranni" som mange andre sosiale tenester representerer. Eg trur det blir stadig viktigare å halda på dei lange tankane.

Eg diskuterte dette med den svært aktiv bloggaren Paul Chaffey, på eit arrangement om innovasjon i offentleg sektor i fjor haust. Han hadde også tru på bloggen som form, sjølv om han såg at den var trua på fleire hald. Men han såg også positive endringar, særleg i næringslivet, med fleire leiarar som stod fram med eigen blogg. Paul har ein oppdateringsfrekvens som kan ta pusten frå dei fleste; og det er heller ikkje lettvinte innlegg han skriv. Eg spurde han om han får tid til noko anna. Men dei mange arrangementa han deltek på, viser at det gjer han. Samtidig er dette ofte grunnlaget for blogginnlegga.

Min eigen blogg har eit anna tempo. Ambisjonane er høgre enn som så, men resultata lyg ikkje - det blir ikkje meir enn eitt blogginnlegg i veka (52 innlegg i 2012). Det er ned frå 62 i 2011 og 72 i 2010. Men eg må leggja til at eg har skrive brorparten av blogginnlegga på Vestforsk-bloggen, i alt 19 av dei 21 innlegga som vart publiserte i fjor. Medrekna desse blir det i alt 71 blogginnlegg i løpet av  fjoråret. Statistikken for bloggen syner at dei fleste kjem til bloggen via søk:


Talet på besøk (visitors) er vanskeleg å samanlikna då det var ein lang perioden utan logging i 2011. Totalt har bloggen hatt 4 162 besøk. Sjølv om det ikkje høyrest mykje ut, er det vanskeleg å seia kva som er mykje og lite her. Ei samanlikning kan vera vestfors.no-sidene, som hadde 21 500 besøk i 2012. Sett i høve til det, er det ikkje så verst.

Eit klart mål for 2013 er at det skal vera minst eitt blogginnlegg i veka på min eigen blogg. Likevel er innhaldet viktigare enn talet på innlegg.


Ingen kommentarer: