onsdag 3. juli 2013

Altinn - Skatteetaten.no sin stygge fetter

Foto: Rob Enslin (CC-BY)
Skatteetaten.no har vore gjennom ei radikal omlegging der brukarorientering er sett i høgsetet ved å gi raske og tydelege svar på dei vanlegaste spørsmåla. Etter mitt syn har dei lukkast veldig godt med dette. Kontrasten blir difor ekstra stor når ein brukar går frå Skatteetaten.no til Altinn, noko mange gjer. Det er ei reise tilbake i tid, til eit anna århundre, når vi snakkar om brukarvennlegheit. Spørsmålet er kor lenge Skatteetaten kan finna seg i dette?

Skatteetaten med vellykka oppgradering
Vurderingane av Skatteetaten.no og Altinn er mine eigne personlege opplevingar som brukar, og ikkje resultat av forsking. Men som alle forskarar veit; i mangel på gode eksempel og data, bruk deg sjølv!
Skatteetaten.no har gått gjennom ei radikal endring der forenkling og tydelege prioriteringar ser ut til å ha vore styrande. Dei ser ut til å ha lykkast godt med oppgåva med eit veldig enkelt og moderne design, og framfor alt med ei teneste som evnar å gi raske svar på dei vanlegaste spørsmåla frå brukarane. Om dei også har makta den vanskelege oppgåva i tillegg å ta vare på "den lange halen", dvs. informasjon som få etterspør, men som likevel er viktig for desse, har eg ikkje fått testa enno.

Altinn gjenstand for kritikk lenge
Altinn har eg kritisert så lenge eg har brukt tenesta. Det er ingen tvil om at Altinn har gjort rapportering enklare for svært mange, så den suksessen kan ikkje takast frå tenesta. Men når det gjeld brukarvennlegeheit og brukaroppleving, vil eg påstå at den har vore gammaldags og dårleg heilt frå starten av. Og for dei ressursane som er brukte i utviklinga fram til no, er det ei skam å by brukarane eit så dårleg grensesnitt.

Altinn som felleskomponent
Eg må understreka at bruken min av Altinn er av den manuelle sorten. Eg har inga automatisk overføring frå rekneskapsprogram, men tastar inn tala i næringsoppgåve m.m. sjølv. Men Altinn er valt ut som ein av fem felleskomponentar og må difor kunna levera også til slike føremål. Brukaropplevinga er frustrerande der dei ulike skjema ikkje heng saman. Når eit skjema spør etter talet i 'post 2.4 i Næringsoppgåva' tenkjer eg at det veit du jo frå før - eg har jo alt tasta det inn! Det burde ikkje vera vanskeleg å overføra data frå eitt skjema til eit anna.

Set Skatteetat-teamet på jobben!
Det store spørsmålet er kor lenge Skatteetaten, som den viktigaste Altinn-aktøren, kan sitja roleg og sjå på det store gapet i brukaroppleving mellom eiga nett-teneste og Altinn. Mitt råd til kommande skattedirektør Hans Chr. Holte er at han set teamet bak den nye Skatteetaten.no inn i arbeidet med å løfta brukaropplevinga i Altinn.

Ingen kommentarer: