mandag 8. desember 2014

Norges låver

"Norges låver" frå Skald forlag
Det er årets boktittel, ikkje tvil om det. Boka "Norges låver" av Oddleif Apneset (foto) og Eva Røyrane (tekst) og utgitt på Skald forlag, har fått mykje og fortent merksemd og ros. I tillegg til ein knakande god tittel er også idéen god: å fotografera og dokumentera dei mange låvane/fjøsa rundt om i landet vårt. Dersom noko skal seiast å vera typisk for landet, er det den spreidde busetnaden og dei mange gardsbruka, med uthus i mange stilartar.

Det er viktig å dokumentera denne sida av Norge, både kulturelt og arkitektonisk. Riksantikvar Jørn Holme skriv i forordet at endringa frå klyngetun til frittståande hus og større låvar, er ei av dei største og mest dominerande endringane me har sett. Denne bygningsforma er igjen i endring og det er viktig å få dokumentert før altfor mykje forsvinn. Forfallet har starta mange stader, og heldigvis har ikkje Oddleif Apneseth lete vera å ta bilete også av halvt nedfalne låvar. Det er kanskje litt trist å sjå, men det er samtidig ein viktig dokumentasjon av endringane som skjer.

Typisk Apneseth: Eit bilete med ganske så oppstilte motiv, til og med traktorane er regisserte

Etter innleiingskapitlea "Den store låvereisa" og  "Landbrukets katedralar" er boka delt inn i kapittel for kvart fylke. Innan kvart fylke ser bilete og tekst litt tilfeldig ut og følgjer ikkje noko fast mal.

Dette er ei praktbok som etter mi meining har to store feil:

  1. Feil format!
    Bokformatet er tilnærma kvadratisk (24 x 23 cm), noko som gjer at biletformatet ikkje passar godt.
  2. Manglande bilettekstar!
    Dessverre er bilettekstane mangelfulle. Det blir berre oppgitt kommunenamn, og det er for dårleg for eit slikt dokumenterande verk. Biletteksten er heller ikkje kopla til bileta anna enn med eit nummer, og det gjer lokaliseringa endå vanskelegare
Eksempel på uheldig format og bilete som strekkjer seg over den eine sida

Trass i desse manglane er boka absolutt å tilrå og bør vera å finna på mange stovebord (det er ei  typisk "kaffibord"-bok [coffee table book]).

Dessverre ingen bilettekstar og heller ingen gardsnamn/presis lokalisering

Ingen kommentarer: