lørdag 6. desember 2014

Slaget om lommeboka

Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen, NHH, tok i ein kronikk i Dagens Næringsliv fredag 27.11 opp temaet kampen om mobilen som lommebok, med tittelen "Slaget om lommeboken". Eg reagerte på at kryptovaluta/Bitcoin ikkje var nemnt som ein muleg utfordrar, og skreiv eit lesarinnlegg til DN. Det stod på trykk i dag, 06.12. Litt seint med andre ord..

Slaget om lommeboka
Eirik Sjåholm Knudsen ved NHH/forskargruppa STOP tek i fredagens kronikk opp kampen om teknologiske betalingsløysingar. Det oppsiktsvekkjande er at forskaren ikkje ser ut til å ha fått med seg den mest radikale innovasjonen på området dei siste åra: kryptovaluta, først og fremst representert ved Bitcoin.

Teknologiane Knudsen omtalar, spelar alle på lag med dagens gammaldagse infrastruktur i finansverda. Dei representerer berre eit nytt brukargrensesnitt på ein gammal struktur. Det er viktig nok på kort sikt, men i den store samanhengen likevel mindre viktig.

Bitcoin representerer på den andre sida ei fundamentalt ny teknologiplattform for finansielle tenester. Den er ein radikal innovasjon som truar ein etablert struktur. Ein struktur som stort sett har vore uendra dei siste 30-40 åra.

Mange radikale innovasjonar går gjennom tre fasar: 1) Latterleggjering, 2) Intens motarbeiding og 3) Allmenn aksept der teknologien blir teken for sjølvsagt. Utviklinga av Internett er eit godt eksempel. Bitcoin er i dag på nivå 2 med intens motarbeiding frå myndigheiter og finansnæring globalt. Det er difor altfor tidleg å seia om og korleis Bitcoin som teknologisk plattform, vil utvikla seg. Men den har sprengstoff nok til å kunna bli for finansnæringa det mp3 og strøyming vart for musikkindustrien.

Ingen kommentarer: