fredag 13. januar 2006

Den lange halen

Chris Anderson i Wired lanserte begrepet The Long Tail som viser til ei asymptotisk kurve som fell raskt i starten og så flatar ut i ein lang hale-liknande kurve mot 0-punktet. Anderson skildrar her den typiske brukarskaren på nettet i form av preferansar på ein eller annan nettstad. Andersons poeng er at i motsetnad til den fysiske verda, der det berre er lønnsamt å føra varer med ein viss minimums-omsetnad, må ein tenkja annleis for omsetnad på nettet. Her vil summen av sal i "den lange halen" i mange tilfelle utgjera ein stor del av omsetninga. Ein annan måte å seia dette på er at nettet er som skapt for nisje-produkt.

Sjølv om kurva på ein måte er illustrerande er den også tilslørande i den forstand at det er vanskeleg å oppfatta volumet av den lange halen. Anderson illustrerer difor med hjelp av ein Microsoft-medarbeider den lange halen på følgjande måte, i form av kronestykke:

  • Tenk deg at du har stablar med kronestykke på kontoret ditt. Stablane avtek raskt i størrelse og når du nærmar deg døra er dei reduserte til enkelte kronestykke. Men rekkja med kronestykke snor seg ut døra, bortover korridoren, ned treppene og ut hovuddøra, vidar ut på vegen og så langt bortover som auga kan sjå...
Då får du ein ide av kva verdiar som ligg i den lange halen!

Men i The Long Tail ligg det meir enn berre nisje. Anderson viser at ein stor del av omsetninga til store nett-tenester som Amazon, Rhapsody (musikk) og NetFlix (DVD) finst i den delen av omsetningskurva som ville blitt definert som ulønnsam av vanlege bok- og musikkhandlarar. I mange tilfelle vil denne delen kunne utgjera 20 - 30 % og meir av all omsetning!

Å forstå verknaden av The Long Tail er vesentleg og begrepet er også viktig i Web 2.0-konseptet.

Nettbutikken Demonstenes ligg i Balestrand og leverer radiorøyr (valves) til ulike forsterkarar til kundar over heile verda. Det er eit nisje-produkt som få, og butikken ville ikkje hatt ein sjanse til å overleva utan nettet; sjølv om den låg i Oslo! Den er slik sett ein del av den lange halen.

Ingen kommentarer: