mandag 18. desember 2006

Miside - too little too late?

Eg er nok redd for at dette er for spinkelt og at det kjem litt for seint. Det kan bli vanskeleg å få folk til å gå inn att, når dei ser kor lite som faktisk ligg her.

Eg var med på utviklinga av demo-versjonen av Miside i 2004 og det som har vorte Miside er veldig likt det som var førespegla for 2 1/2 år sidan. Men to og eit halvt år er lenge, og når det i tillegg er ein del mindre informasjon og tenester enn planlagt, er eg i tvil om dette held. I tillegg tvilar eg på om folk flest vil gå til Miside for å få utført kommunale tenester over nett. Dei fleste har vorte vande med å gå til kommunen si heimeside, og vil vel halda fram med det. Det vil i alle fall eg.

Ein del ting undrar meg: Det blir påstått at Miside har vore ferdig i over eit år og at utsetjinga berre er på grunn av Sikkerheitsportalen. Dersom dei ansvarlege har hatt over eitt år til finpussing og feilretting, er det for svakt å prestera såpass elementære feil som brukaren blir møtt med i starten:

- engelsk versjon av innlogging når du går inn på vanleg innloggingsmåte
- rot med språkvariantane (i alle fall på starten av dagen) ved at samisk først kom opp som val etter ei stund
- inga feilmelding om du prøver å oppretta Miside-profil utan å ha samtykka i vilkåra (ingen respons i det heile)

Heilt til slutt: 'Versjonsnr. 1.2.12.3' er vel litt kårni? Kvifor i alle dagar publisera ein så intern informasjon. Det er jo ikkje akkurat nokon fare for at brukarane sit med ulike versjonar av tenesta, er det? At dei er komne forbi versjon 1.2 er vel også eit litt dumt signal. Det blir litt som "festen har pågått lenge, det er berre brukarane som har komme litt seint".

Ingen kommentarer: